HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

В БГУ состоялась Республиканская научно-методическая конференция «2017 - Год исламской солидарность: реалии, перспективы»

25/04/2017

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась  Республиканская научно-методическая конференция «2017 - Год исламской солидарность: реалии, перспективы».  Выступая со вступительным словом, ректор, академик Абель Магеррамов отметил большую важность распоряжения Президента Ильхама Алиева об объявлении 2017 года «Годом исламской солидарности».

Оратор отметил, что наша страна избрана членом Организации исламского сотрудничества, ИСЕСКО, а  также других авторитетных структур, объединяющих мусульманские государства, Азербайджан установил взаимовыгодные отношения с исламским миром, выступил организатором ряда глобальных культурных форумов. Академик Абель Магеррамов напомнил, что в стране в последние годы проводится успешная политика в направлении солидаризации различных конфессий, о существовании строгих запретов в советское время, связанных с религией, о функционировании в Азербайджане свыше 2000 мечетей, более 300 из которых охраняются как культурно-исторические памятники.

На пленарном заседании выступили государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, представили свои доклады декан факультета теологии БГУ, академик Васим Мамедалиев, заведующая кафедрой истории философии и культуроведения, профессор Рабият Асланова.

Работа конференции была продолжена в 6 секциях, на которых заслушано свыше 200 докладов.

Bookmark and Share