HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

В БГУ проходит конференция "Тема Азербайджана в международной массмедиа: реалии, перспективы"

11/10/2016

В Бакинском государственном университете (БГУ) начала свою работу двухдневная конференция "Тема Азербайджана в международной массмедиа: реалии, перспективы", организованная Фондом “Ulus” и факультетом журналистики вуза.

Мероприятие открыл ректор, академик Абель Магеррамов, рассказавший о защите интересов нашей страны в международных средствах массовой информации (СМИ).

Декан факультета журналистики БГУ, профессор Джахангир Мамедли коснулся роли массмедиа в улучшении межгосударственных отношений и вопросов освещения темы Азербайджана. По словам профессора, доведение реалий Азербайджана до международной общественности, освещение в зарубежной прессе проблемы Нагорного Карабаха  является одним из приоритетов СМИ страны.

На конференции также выступили  исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли, председатель Совета прессы, депутат ММ Афлатун Амашов, главные редактора газет: “Yeni Azərbaycan” - Хикмет Бабаоглы,  “525-ci qəzet” - Рашад Меджид и другие, которые говорили о важности освещения в международных массмедиа реалий Азербайджана.

В работе конференции принимают участие представители массмедиа стран СНГ, а также Турции и Ирана.

Bookmark and Share