HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

В БГУ проведен День открытых дверей

07/06/2017

По инициативе Совета общественного контроля и рекомендаций при ректорате Бакинского государственного университета (БГУ) с участием родителей студентов, представителей общественности, неправительственных организаций и средств массовой информации проведен День открытых дверей летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года.

Вначале наблюдатели вместе с ректором, академиком Абелем Магеррамовым присутствовали в распределении педагогов-координаторов, затем наблюдали за ходом экзаменов в Центре электронного обучения университета, после чего побывали в аудиториях. Участники Дня открытых дверей  выразили удовлетворение тем, что экзамены проводятся в специальных аудиториях с установленными камерами наблюдения, процесс во всех аудиториях контролируется 2-3 преподавателями-координаторами, предприняты все необходимые меры для предотвращения негативных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе экзаменации.

Отметил, что экзамены в БГУ, как правило, проходят в письменной форме, но при возникновении необходимости по некоторым предметам они проводятся в форме устного диалога и теста. Для студентов-инвалидов по зрению созданы специальные условия, для волонтеров университета Игр исламской солидарности «Баку-2017»  экзамены проводятся в устной форме.


Bookmark and Share