HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

В БГУ отметили праздник Новруз

17/03/2017

Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) было проведено празднество в честь праздника Новруз.

Торжество началось с речи ректора, академика Абеля Магеррамова, который поздравил всех присутствующих с праздником возрождения природы, пробуждения земли. Ректор в своей речи упомянул шаги общенационального лидера Гейдара Алиева с целью празднования Новруза на государственном уровне, подчеркнул большую привязанность Президента Ильхама Алиева к национально-духовным ценностям народа.

Затем в исполнении кружка "Фольклор" факультета филологии  продемонстрированы сцены, традиции и обычаи, отражающие празднование Новруза в семи регионах - Карабахе, Иреване, Гяндже, Ширване, Нахчыване, Баку, Лянкяране.

Мероприятие было продолжено выступлением оркестра “Baku Chamber Orchestra” Бакинской музыкальной академии под художественным руководством его ректора, народного артиста СССР и Азербайджанской ССР Фархада Бадалбейли, директора учреждения по международным связям и воспитательной работе Яганы Ахундовой и главного дирижера академии Фуада Ибрагимова. Также прозвучали песни в исполнении Умиды Аббасовой, Орхана Джалилова и Нармины Абдуллаевой.

Bookmark and Share