HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Представитель БГУ выступил на VI Международном конгрессе

13/10/2016

Старший научный сотрудник Бакинского государственного университета (БГУ), председатель Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили принял участие в работе VI Международного конгресса, прошедшего 7-9 октября в городе Каунас. В форуме принимали участие представители научных структур и религиозных организаций, преподаватели вузов, аспиранты и магистры. В числе гостей были ученые, общественные, политические и религиозные деятели Республики Беларусь, Литвы, Украины, Польши, Эстонии, Германии, Испании, Израиля, Эстонии, Грузии, Азербайджана и других стран.

Роберт Мобили на конгрессе выступил с презентационным докладом. Докладчик говорил об удинах в истории Албанской Апостольской церкви, ее сложной судьбе, возрождении восточного христианства, религиозной жизни своей общины, культах и обычаях удин.

Ученый БГУ также затронул необходимость восстановления исторической справедливости – возрождения Албанской Апостольской Церкви, возвращения удинскому народу как  правопреемнику этой конфессии возможности на своей исторической Родине — в  Азербайджане, посещать свои христианские церкви и храмы, соблюдать религиозные традиции, исполнять культы и обряды.

Bookmark and Share