HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Открыт барельеф первому ректору-азербайджанцу БГУ

30/08/2017

В преддверии 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета (БГУ) состоялась церемония открытия барельефа перед домом, где жил первый ректор-азербайджанец вуза, видный общественный деятель и писатель Таги Шахбази Симург.

Выступая на мероприятии, ректор, академик Абель Магеррамов рассказал об историческом значении для университета открытия барельефа. Ученый отметил, что родившийся в 1892 году Таги Шахбази после окончания Первой русско-татарской реальной школы в Баку проучился на медицинском отделении физико-математического факультета Харьковского университета. Таги Шахбази в 1922-1923 гг. работал заместителем комиссара народного просвещения Азербайджана, в 1923-1926 гг. - секретарем Центрального исполнительного комитета, в 1926-1929 гг.- ректором БГУ, в 1930-1937 гг. - заместителем комиссара народного здравоохранения Азербайджана.              По словам Абеля Магеррамова, Таги Шахбази, как первый ректор-азербайджанец  БГУ, за три года руководства вузом проделал большие работы. Так, увеличилось число уроков на национальном языке, начала преподаваться отечественная история,  резко возросло число национальных кадров и студентов.  Таги Шахбази в числе четырех ректоров университета был репрессирован, и расстрелян  как «националист».

На церемонии также выступили профессор Джахангир Мамедли и Сугра Рзаева от имени семьи Таги Шахбази.

Bookmark and Share