HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Обсужден проект системы управления нефтедобычей посредством нанотехнологий

27/10/2016

В Лаборатории нанотехнологий Бакинского государственного университета (БГУ) состоялся семинар с участием сотрудников Института систем управления (ИСУ) НАНА и БГУ на тему "Создание интеллектуальной системы онлайн управления нефтедобычей посредством применения нанотехнологий".

На семинаре принимали участие ректор БГУ, академик Абель Магеррамов, декан физического факультета, директор Лаборатории нанотехнологий, профессор Мухаммедали Рамазанов, профессор кафедры "Вычислительной математики" Вагиф Ибрагимов, директор ИСУ НАНА, академик Тельман Алиев, заместитель директора ИСУ НАНА, доктор технических наук Октай Нусратов и другие ученые. Академик Абель Магеррамов, Алиев, открывая семинар вступительным словом, отметил важность и основной цели проекта.

Академик Тельман Алиев довел до внимания участников семинара, что были проведены успешные работы по созданию интеллектуальной системы управления для увеличения коэффициента нефтедобычи на месторождениях, находящихся на позднем этапе разработки.

Затем сотрудник ИСУ доцент Асиф Рзаев выступил с презентацией на тему "Создание интеллектуальной системы управления для увеличения коэффициента нефтедобычи посредством применения нанотехнологий на месторождениях, находящихся на позднем этапе разработки". В результате научно-исследовательских работ, проводимых в этом направлении, были внедрены групповые измерительные установки, охватывающие 55 скважин на Бибиэйбатском нефтегазодобывающем месторождении, 190 скважин – на Shirvan Oil, 140 скважин на Salyan Oil LTD. Доцент Асиф Рзаев ответил на вопросы участников мероприятия. Академик Абель Магеррамов высказал свои предложения и пожелания.

Bookmark and Share