HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Выдающийся  ученый Васим Мамедалиев автор 15 ценной книги и более чем 200 научных статей.

Из его книг «Басринская школа грамматики», «Куфинская школа грамматики», «Арабское языкознание», «Категория времени, лица и наклонения глагола в современном арабском литературном языке» достойны особого замечания. Особенно можно отметить перевод «Коран»а  на азербайджанский язык вместе с  академиком З.Бунятзаде.

Васим Мамедалиев хорошо известен в международном масштабе, особенно в Организации Исламской Конференции куда входят 55 стран. Знаменитый ученый не раз выступал на конференциях и симпозиумах международной организации.

Он занимает особое почетное место и глубокое  уважение среду мусульман  Кавказа. Религиозные деятели Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарской  Республики,Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольской и Краснодарской краев, Грузии его хорошо знают и любят. Он обычно начинает свои выступления на арабском языке, приводит да и русском языках , чем становится предметом восхищения.

Гаджи Васим Мамедалиев является выдающимся востоковедом, особенно у него незаменимые заслуги как исламиста и арабиста.

Bookmark and Share