HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

О всех международных конференциях о теологии и  лингвистике  можно ознокомится  на сайте   www.allconferences.com Языки в современном мире

Национальное общество прикладной лингвистики, факультет иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова и Коломенский государственный педагогический институт имеют честь пригласить вас для участия в VIII Ежегодной международной конференции «Языки в современном мире». Конференция будет проходить с 28 по 31 мая 2009 года на базе Коломенского государственного педагогического института в центре отдыха «Северка», живописном природном уголке юго-востока Московской области

Будут организованы научные секционные заседания по следующим направлениям:

·Информационно-коммуникационные технологии в прикладной лингвистике

·Лексикология и лексикография

·Методика преподавания иностранных языков

·Прикладная лингвистика сегодня и завтра: молодежная секция

·Психолингвистика

·Русистика в современном мире

·Социолингвистика

·Стилистика и анализ дискурса

·Устный и письменный перевод

·Язык для специальных целей

·Язык средств массовой информации

·Язык, культура, коммуникация

Рабочие языки конференции: русский, английский.

Оперативная информация о ходе подготовки конференции будет регулярно размещаться на официальном сайте Национального общества прикладной лингвистики - http://www.nopril.ru/.

 

Bookmark and Share