HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Кафедра Исламских наук

Преподаватели

Кафедра исламских наук была создана в 1992 году. С момента создания кафедры ее на общественных началах возглавлял закрепленный профессорско-преподавательский состав из Турции. В настоящее время все преподаватели, работающие на кафедре исламских наук, - азербайджанцы, успешно окончившие докторантуру в Турецкой Республике и вернувшиеся на родной факультет. С 2009 года кафедрой заведует доцент Мубариз Мухаммедали оглу Джамалов.

На кафедре работают 8 че­ло­век: д.ф.т.  М.М.Джамалов, Гошгар Фуад оглу Салимли, Адиля Ислам гызы Тахирова, Намиг Гюльбала оглу Абузаров, Мехрибан Султангусейн гызы Гасымова, старшие преподаватели Мирнияз Мурсал оглу Мурсалов, Агиль Мухтар оглу Ширинов и Эльнура Акиф гызы Азизова.

Основное специальное направление кафедры связано с Кораном, исламской моралью, основами Ислама, историей Ислама, методом толкования, методом фикха, методом хадисов, толкованием, фикхом, хадисами, философией религии, убеждениями, изречениями, географией исламских стран, историей религий, логикой, исламской философией, историей исламских верований, историей суфизма, психологией религии, социологией религии. На кафедре проводятся исследования по исламским наукам.

На сегодняшний день сотрудники кафедры подготовили и опубликовали 21 учебник, 1 методическое пособие, 3 учебные программы, переведенные ими 4 книги и более 160 научных статей.

Bookmark and Share