HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Студенческая жизнь

Студенческая ПрофсоюзнаяОрганизация факультета Теологии являетсясекциейСтуденческого Профкома Бакинского Государственного Университета. Как самоуправляющая организацияона имеетвсе права предусмотренные в уставе комитета.

Продолжительное время комитет занимается проблемами студентов. Организация управляемая избранными студентами имеет деятельность разностороннего спектра.

Комитет занимается организацией досуга студентов, привлечением их во внеурочные общественные мероприятия, помощи для решения разных проблем. С этой целью СПОФакультета проводит много мероприятий. СПО проводит подготовительные курсы и экзамены за свой счет для с целью успешной сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру и государственные службы. Эти экзамены имеют большой интерес среди студентов.

СПО проводит разные мероприятия для укрепления среди студентов любовь к Родине. Проводятся дни памяти оккупированных земел, геноцида азербайджанцев.

Кроме этого студенты нашегно факультета уделяют особое внимание на спорт и развлечения.

 

Bookmark and Share