HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Научный  Совет

НаучныйСовет факультета контролирует научныеи педагогические деятельностина кафедрах согласно приказам и указаниям ректора университетасвязанные с образованием и наукой, принимает меры для сохранения порядка на высоком уровне . Он также помогает проведениюобучения по современным требованиям и мобилизации преподавателей кафедр во время экзаменационных сессий. Обсуждаютсярезультатыэкзаменов, научные и образовательные работы проведенные на кафедрахи проводятсяпроцедуры голосованияна вакантные места. Научный Совет подтверждает дипломные работы студентов и обсуждает деятельность Заключительной Государственной Аттестационной Комиссии.

Научный Совет факультета теологии состоит из следующих членов :

1.Мамедалиев Васим Мамедали оглы

( академик, декан факультета )- председатель

2.Сулейманов С.С.- замеситель

(доц., зам.декана)председателя

3.Мирзазаде Ч.Х.

(доц.,председатель профсоюза) - научный секретарь

4.Махмудов Э.Ф.

(к.т.н., преподаватель)- член

5.   Гарашова Е.М.

(ст.преподаватель)- член

6.Алиев В.

(пред.студ.профсоюза факультета)- член

7.Алиев Ш.

(пред.студенческой организации факультета)- член

Bookmark and Share