HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Профессорско-преподавательский состав факультета

состоит из :

1. Доктор наук, академик-1

2. Доктор наук, профессор-2

3. Кандидат наук, доцент-2

4. Кандидат наук, ст.преп.-3

5. Кандидат наук, преподаватель-8

6. Преподаватель-3

7. Ст.лаборант-1

8. Лаборант-1

9. Секретарь-1

 

 

 

Bookmark and Share