HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Presentation of Automated Library İnformation System of Azerbaijan (ALISA)

10/02/2016

Presentation of ALISA programme (Automated Library İnformation System of Azerbaijan) was held at the Department of Library and Information Science of Baku State University. Various scattered library systems is implementing in Azerbaijan at the moment and there is no integration and standard approach among these systems. The main purpose of the ALISA is to create the Unit Centralized Library Information system by the means of the latest technologies which allow to automatize and simplify library processes and reader-library relations and to integrate with other world library systems.

Bookmark and Share