HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Vasim Mammadaliev

Vasim Mammadaliev

Academician of NASA, Chief of the department of Arabic Philology Doctor of philological sciences, akademician
Work telephone: + (994) 12 510 65 95

 

PERSONAL DATA

 • Born on August 27, 1942 in Baku
 • 1949-1959 studied at a secondary school №113 in Baku
 • Married, has two daughters and a son

 

EDUCATION & AKADEMIC DEGREES OBTAINED

 • In 1959-1964 got high education at the faculty of Oriental languages of BSU
 • In 1965-1968 passed the whole doctorate course under the leadership of a famous academician in oriental languages G.V.Tseriteli in Tbilisi.
 • In 1968 defended the dissertation in the State University of Tbilisi on the theme “ The comparative –topologic analyses of the category of time of verbs in the Modern literary Arabic and Azeri languages as well in Iraqi dialect “
 • In 1974 defended the dissertation for Doctor degree in the State University of Tbilisi on theme “ The category of time, person and mood of verb in the Modern literary Arabic language” Professor since 1978
 • The member of Academy of Iraq since 1989, Academy of Islamic law in Organization of Islamic Conference since 1994, Academy of Koran sciences and the Arabic philology of Syria since 1995, Academy of the Arabic language of Egypt since 2003
 • In 1992 got the name “ Honoured Scientist of Azerbaijan
 • In 2001 was chosen the member of ANAS
 • In 2002 was awarded with “Order of Glory”
 • In 2003 got the name “Honoured Scientist of the Republic of Dagestan
 • In 2007 was chosen the academician of NASA

 

COMPLETE PROFESSIONAL BACKROUND

 • In 1981-1991 the dean of Oriental languages faculty of BSU
 • In 1991-1992 the pro-rector of BSU
 • Since 1992 the dean of Theology faculty of BSU
 • Was the chief of 30 and the opponent of 40 dissertation
 • The author of 600 articles and 20 books. His works were published in more than 15 countries of the world
 • Collaborates with the scholars of Turkey, Iran, Iraq, Egypt, Libya, Georgia, Russia, Saudi Arabia, Syria, United Arabia Emirates, Kuwait and other countries
 • In the period of Soviet regime translated Holy Koran into Azerbaijani in collaboration with academician Z.Bunyatzadeh. The translation published in 1991 was republished 10 times in different years
 • The chief of Azerbaijani-Iraqi Friendship Organization
 • Since 1997 the chief of Scientific-Religious Council of the Organization of Caucasus Moslems


PRESENT RESEARCH INTERESTS

 • The Arabic linguistics and theology

 

INTERNATIONAL SEMINARS, SIMPOSIUMS AND CONFERENCES

 • 2006 - Saudi Arabia, 2005 – France, 2004-2005- Georgia, 2002, 2003- Iran, 2000, 2004- Turkey, 1996, 2000- Iraq, 1998 – Indonesia, 1996- The USA, 1995-2006- Egypt, 1979- Poland, 1978-1981- Russian Federation

 

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

 • 2015, İlk Azərbaycanlı şərqşünas qadın, elmlər doktoru (prof Aida İmanquliyeva haqqında), “Təhsil” jurnalı, oktyabr 2015
 • 2015,Qurani-kərim, yenidən işlənmiş XVII nəşr, Bakı, “Nurlar” nəşriyyatı, 2015
 • 2015, Qurani-kərim (gözdən əllilər üçün brayl əlifbası ilə), Bakı, 2015,  yeddi cilddə
 • 2014, Xəqani Şirvaninin “Mədain xərabələri” qəsidəsində bir beytin şərhi, “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2014, 98- 100
 • 2014, Ayətullah Məhəmməd Hadi Mərifətin “Quranın tarixi” kitabı haqqında bir neçə söz –Quranın tarixi, Xəzər Universitetinin Nəşriyyatı, Bakı, 2014, 7-8
 • 2014, Azərbaycan şərqşünaslığının əbədiyaşar siması-professor Aida İmanquliyeva, Professor Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2014, 3-7
 • 2013, Heydər Əliyev və dövlət-din münasibətləri, Tarix və onun problemləri, xüsusi buraxılış (nəzəri, elmi-metodik jurnal), Bakı, 2013. BDU-nun nəşriyyatı, 26 - 33
 • 2013, Misir qrammatika məktəbi-Azərbaycan dilçiliyi müntəxabatı,“Abis Alarqo” çap evi. Bakı, 2013, 483-498
 • 2013, Ustadlarımıza böyük sayğı ilə. Cəmilə Çiçək, Sən dağlardan ayrılmadın. (Aşıq Şəmşir haqqında),“Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı”, Bakı 2013, 3-6
 • 2006, Islam və gənclik
 • 2006, Mövlana Cəlaləddin Rumi yaradıcılığında Məsnəvi (Q.T. Məmmədəliyeva ilə birlikdə)
 • 2006, Milli jurnalistikamızın patriarxı. Mətbuatımızm klassiki
 • 2006, Ərəb dili proqramı.(bakalavr pilləsi üçün) (N. Məmmədovla birlikdə)
 • 2006, Globalization in Estimation of Muslim Scientists. Globalization in Estimation of Muslim Scientists. (ingilis dilində)
 • 2005, Islamda məzhəblərin yaxınlığı və yaxınlaşmanın əsas istiqamətlərinə dair bəzi mülahizələr
 • 2005, Ərəb dilçiliyi ümumi dilçiliyin əsas qollarından biri kimi
 • 2004, Dünya şöhrətli alim. Rüstəm Əliyev fenomeni
 • 2004, Ərəb ədəbi dilində şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr
 • 2004, İslam əxlaqı və onun əsas prinsipləri
 • 2004, Müsəlman alimlərinin qloballaşmaya münasibətinə dair bəzi qeydlər
 • 2004, S.S.Rəşadinin «Sərf nəhv» kitabı haqqında
 • 2004, Sibəveyhiyə tutulan iki məşhur irad barəsində bir neçə söz. Orta əsr əlyazmalan və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri
 • 2003, Əbu Həyyanın bəzi dilçilik görüşləri
 • 2003, Təsəvvüfdə ariflə alimin fərqi. Şərqşünaslığın aktual problemləri.(Q.T. Məmmədəliyeva ilə birlikdə)
 • 2003, Aida İmanquliyeva Azərbaycan şərqşünaslığının ən görkəmli nümayəndələrindən biri kimi
 • 2002, Islam against terrorism, extremism and aggression. Cooperation for peace in the Caucasus. Tbilisi.. (ingilis dilində)
 • 2002, Сравнительный анализ индикативных и императивных наклонений в арабском языке и иврите. (C. Fərzəliyevlə birlikdə)
Bookmark and Share