HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

THE DEPARTMENT OF LINGUISTICS

Teachers


The department of Linguistics was founded in December of 1995. The Arabic, English, Persian and Turkish languages are educated here. The total academic hours in the department are 6699.

The Arabic language is the basic tendency of the department. The researches connected with the important scientific innovations on grammar of the Arabic literary language are done by the lecturers.

All the stafflecturers are busy with the scientific research work. 3 monographs, 4 educational programs, 2 educational manuals and more than 80 scientific articles are published in the department.

The general tendency of scientific researchers are mainly connected with phonetics, morphology and syntaxes of the Arabic, English and Turkish languages.

The results of the scientific-research works in the department are practically applied to the process of education. The technical base of the department is in a satisfactory position.

The marking of the students’ knowledge by the lecturers are always controlled by the chief of the department . In the department assembly the marking process, the filling rules of exam papers are often discussed by the lecturers. The course and the diploma (final) work themes are chosen by the lecturers, discussed and submitted in the department assembly and then distributed among the students. The course and diploma work themes are defended in a certain periods before a special committee. The course and diploma works are mainly devoted to very actual problems of Arabic linguistics.

Bookmark and Share