HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

The Academic Council

The Academic Council of the faculty controls the scientific and pedagogical activity in the departments according to the orders and directions ofthe University rector connecting with the education and science, take measures in keeping the administrative orders. It also helpsthe education to be conducted in order to the modern requests and the mobilization of lecturers of the department during the exam sessions. The results of the exams , the scientific and educational workscarrying in the departments are discussedand the voting procedures to the vacant jobs are held on. TheAcademic Council approvesthe diploma works of the students and discusses the activity of the Final State Certificate Commission.

The Academic Council of the theology faculty is consist of the following members:

1. Mamedaliyev V.M. (dean of the faculty)- chief

2. Ismailzade N.G (dean deputy)- chief assistant

3. Mirzazade Ch.H.(docent)- scientific secretary

4. Qarashova E.M.(lecturer)- member

5. Aliyev B.(post-graduate student)- member

6. Aliyev Sh.(chief of SO)- member

Bookmark and Share