HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Elmi Məcmuə


V.M.Məmmədəliyevin baş redaktorluğu ilə Quran təfsiri, hədis, islam hü­qu­qu, islam ictimai fikri, Azər­baycanda islamın təşəkkül və inkişaf tarixi, müasir qloballaşma prosesində islamın yeri, din psixologiyası və sosiologiyası, islam məzhəbləri və təriqətləri ilə bağlı, fəlsəfə, həmçinin dil, ədəbiyyat, tarix mövzularında tədqi­qatları əhatə edən ildə 2 sayda «Elmi məcmuə» nəşr olunur. «Elmi məcmuə»də xarici müəl­liflərin tədqi­qatla­rına da xüsusi yer ayrılır.

NƏŞR QAYDALARIƏLAQƏElmi Məcmuə № 4


Elmi Məcmuə № 5

Elmi Məcmuə № 6

Elmi Məcmuə № 7

Elmi Məcmuə № 8

Elmi Məcmuə № 9

Elmi Məcmuə № 10

Elmi Məcmuə № 11

Elmi Məcmuə № 12


Elmi Məcmuə № 13

Elmi Məcmuə № 14

Elmi Məcmuə № 15


Elmi Məcmuə № 16


Elmi Məcmuə № 17

Elmi Məcmuə № 18

Elmi Məcmuə № 19

Elmi Məcmuə № 20


Elmi Məcmuə № 21

Elmi Məcmuə № 22

Elmi Məcmuə № 23

Elmi Məcmuə № 24


Elmi Məcmuə № 25

Elmi Məcmuə № 26

Elmi Məcmuə № 27

Elmi Məcmuə № 28

Bookmark and Share