HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

III kurs

1. İslam məzhəbləri tarixi
2. Din sosiologiyası
3. Fiqh üsulu
4.  İslam fəlsəfəsi mətnləri

5. İslam mədəniyyəti tarixi

6. Elm və din
7.  Kəlama giriş

8. Yeni islam cərəyanları

9. İslam hüququ

10. Müasir fəlsəfə məktəbləri

 

Bookmark and Share