HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Elnurə Əzizova

İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru

İş: +99412 510 65 45

elazizov@yahoo.com


Şəxsi məlumat

Anadan olduğu tarix: 26.10.1977

Vətəndaşlıq:Azərbaycan

Bildiyi dillər:Azərbaycan (ana dili), ingilis dili (əla), ərəb dili (əla), türk dili (əla), rus dili (orta)


İş təcrübəsi

2016-cı ildən etirbarən Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində İslam Tarixi, İslam Mədəniyyəti və Dinlər tarixi üzrə müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

2015-2016-cı illər Xəzər Universiteti Dillər və mədəniyyətlər kafedrasının müdiri

2008-2015-cu illər Xəzər Universiteti Şərq dilləri və din araşdırmaları kafedrasının müdiri

Təhsili

2001-2007 Türkiyə Respublikası Marmara Universitetinin Sosial Elmlər İnstitututunda doktorantura təhsilini bitirərək İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.

1999-2001 Türkiyə Respublikası Marmara Universitetinin Sosial Elmlər İnstitututunda magistratura təhsilini bitirmişdir.

1994-1999 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində təhsil almış,   ilahiyyat  və Ərəb dili müəllimi ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.


Mükafatlar və Qrantlar

2010 –Fulbright post-doktorantura təqaüdü ilə ABŞ-ın Temple Universitetində“Qlobal əxlaqın dini perspektivi” adlı doqquz aylıq tədqiqat layihəsi həyata keçirmişdir.

2009- ERASMUS post-doktorantura təqaüdü ilə Portuqaliyanın Viano de Castelo Universitetində altı aylıq tədqiqat layihəsi həyata keçirmişdir.

2009- Doktorantura dissertasiyası İstanbulda “Ən yaxşı hədis və siyər dissertasiyası” mükafatına layiq görülmüşdür.

İştirak etdiyi konfrans və simpoziumlar

2017,
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda İslam həmrəyliyi ideyalarının inkişafında Əli Bəy Hüseynzadənin rolu: Füyuzat Jurnalı Çərçivəsində, İslam həmrəyliyi 2017: Reallıqlar və Perspektivlər Respublika Elmi-metodik konfransının materialları, 25-26 aprel 2017-ci il, Bakı: “Bakı Univeriteti Nəşriyyatı”, s. 275-277.

2017 XX yüzyılın başlarında Türkiye ve Azerbaycan türkçesi arasında ortak Türk dili oluşturma çabası olarak Füyuzat dergisi: yaptığı etkiler ve aldığı eleştiriler, VIII Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22-26 may 2017, Türk Dil Kurumu, Ankara, s. 52-53.

2017 Dünyevi Devlette Alternatif Yüksek Din Öğretimi Kurumu Modelleri: Devlet-Din İlişkileri Bağlamında Post-Sovyet Azerbaycan’da Yüksek Din Öğretimi Kurumlarının Tarihsel Gelişimi, Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi, 16-17 Noyabr 2017-ci il, İstanbul 2017, s. 53-54.
2016 “Fransız səyyahı Bertrandon de La Broquierin gözü ilə XV əsr Anadolu Bəyliklərində ictimai-mədəni həyat: Ramazanoğulları nümunəsində”, Beynəlxalq Orta Anadolu və Aralıq dənizi Bəyliklərinin Tarixi, Kültürü və Mədəniyyəti Simpoziumu III – Ramazanoğulları Bəyliyi, 3-5 noyabr, Adana-Türkiyə

2016 “Geleneksel ve modernin kavşağında (veya ümmetten millete geçiş sürecinde Azerbaycan’da Türk-Müslüman kimliğinin oluşumunda Türkiye etkisi: “Füyuzat” dergisi (1906-1907) örneğinde”, I Millətlərarası Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri simpoziumu, 12-14 May, Kastamunu-Türkiyə.

2015 “Safevî dönemi öncesi Azerbaycan’da Karamanlar ve Karamanoğulları’nın menşei meselesinde rolü”, Beynəlxalq Orta Anadolu və Aralıq dənizi Bəyliklərinin Tarixi, Kültürü və Mədəniyyəti Simpoziumu III – Karamanoğulları Bəyliyi, 3-5 noyabr, Adana-Türkiyə

2015“Türkiye Kaynaklı Siyer Çalışmalarının Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Hz. Peygamber tasavvuruna etkileri”, Türkiye’de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları Sempozyumu, 10-12 aprel, 2015, İstanbul- Türkiyə

Kitablar

1. Hz. Peygamber döneminde çalışma hayatı ve meslekler, Monoqrafiya, İstanbul, 2011 İSAM yayınları, 494 səhifə.

2. Dini radikalizm(həmmüəllif), Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi, “Nurlar”, Bakı 2016.

3. Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi (həmmüəllif),Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi, “Nurlar”, Bakı 2015.

4. Azərbaycanda ənənəvi din (həmmüəllif),Dini Qurumlala İş Üzrə Dövlət Komitəsi, “Elm və Təhsil”, Bakı, 2014.

Məqalələr

1. Ensiklopediya məqalələri

2013“Zühre (Benî Zühre)”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2013, XLIV, s. 544.

2013 “Zülmecâz”,TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2013, XLIV, s. 570-571

2013 “Zübyân (Benî Zübyân)”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2013, XLIV, s. 527

2013 “Vâdilkurâ”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2013, XLII, s. 421-423

2013 “Üreyne (Benî Üreyne)”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2013, XLII, s. 174-175

2013 “Ukaz”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2013, XLII, s. 61-62

2013 “Ukayl (Benî Ukayl)”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2013, XLII, s. 57-59

2013 “Ubeyd b. Şeriyye”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2013, XLII, s. 15-16.

2013 “Tihâme”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2013, XLI, s. 153-154

2013 “Teymullah”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2013, XLI, s. 56

2013 “Teymâ”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2013, XLI, s. 53-54

2013 “Teym b. Mürre (Benî Teym b. Mürre)”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2013, XLI,s. 52-53

2011 “Tenûh”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2011, XL,s. 468-469

Elmi jurnallarda nəşr olunmuş məqalələr

2017
Azərbaycanın məzhəblərarası tolerantlıq tarixindən XX əsrin əvvəlinə aid bir nümunə: Füyuzat jurnalı, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat fakültəsi Elmi Məcmuəsi, Bakı, 2017, s. 205

2016 Türkiye Kaynaklı Siyer Çalışmalarının Bağımsızlık Sonrası Azerbaycanda Hz.Peygamber Tasavvuruna Etkileri, “Türkiyede tüm yönleriyle siyer çalışmaları”, Beynəlxalq simpozium kitabında nəşr olunmuş məqalə, Meridyen, İstanbul, 2016, s. 57-71.

2016Modern ve Gelenekselin Kavşağında (Ümmetten Millete Geçişte) Azerbaycan’da Türk-Müslüman Kimliğinin Oluşumunda Türkiye Etkisi: Füyuzat Dergisi (1906- 1907), “I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu (12-14 May, 2016) Simpozium kitabında nəşr olunmuş məqalə, s. 163-176.

2015 Azərbaycan cəmiyyətindəki dindarlıq səviyyəsinin İslam dünyasındakı dindarlıq səviyyəsi ilə müqayisəsi, Azərbaycanda İslam elmi məqalələr toplusu içindəDini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi, “Nurlar”, Bakı, 2015, s. 52-75.

2015 Azərbaycan tolerantlıq modelinə təsir edən dini-mədəni amillər, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi, 24, 2015, s. 113-130.

2014Beynəlxalq sənədlərdə din azadlığının əhatəsi məsələsi, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi, 21, 2014, s. 189-198.

2013“Qlobal əxlaqın və insanlıq prinsipinin dini əsaslarının qarşılıqlı təhlili”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi, 19, 2013, s. 154-159

2012“Possibilities of Islamic Pluralism: Some Notes on Scripture”, Collection of Scientific Journals of Baku State University, Baku, vol. 17, 2012, s. 53-63.

2010 “Cahiliye’den İslam’a Ticari Hayat Üzerine Bazı Notlar”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi, 14, Sentyabr, Bakı 2010, s. 105-114.

2010 “Cahiliye’den İslam’a Sütanneliği Üzerine Bazı Notlar”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi,, 13, Aprel, Bakı 2010, s. 195-204

2009 İslam’ın İlk Dönemlerinde Eğlence Hayatı Üzerine Bazı Notlar”,Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi, Aprel, Bakı, 2009, s. 170-181

2008 “İslam Mədəniyyətinin qurucu dəyərlərindən biri olaraq çalışmaq”, Dövlət və Din, 4 (8), Bakı 2008, s. 190-197

2008 “Dini pluralism və həqiqət iddiası”Dövlət və Din, 2 (6), Bakı, 2008, s. 154-162

2008“İslam’ın İlk Dönemlerinde Sağlık Hizmetinde Kadınlar”Filologiya Məsələləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,  N 2, Bakı, 2008, s. 511-516

2008 “İslam’ın İlk Dönemlerinde Tıp ve Tedavi Yöntemleri”,Filologiya Məsələləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyas, N 5, Bakı, 2008, s. 404-413

2007 “Türk Edebiyatında Kerbela”Filologiya Məsələləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyas, N 6, Bakı, 2007, s. 289-296.

2007 “Arap Edebiyatında Kerbela”Elmi Araşdırmalar, XXII, Bakı, 2007, s. 152-155

2007 “Fars Edebiyatında Kerbela”Dil və Ədəbiyyat, 4(58), Bakı, 2007, s. 30-32

2007 “Sayentologiya, Dövlət və Din, 3 (4), Bakı, 2007, s. 202-210

2007 “İslamda çalışma hayatı ve meslekler” BDU İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi, N 08 (17) Sentyabr 2007, Bakı, s. 161-189.

 

Bookmark and Share