HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

QULIYEVA YAQUT

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Ev: Bakı, II m/r. Cavadxan 56, mən.16

Mob: 051 741 10 82

quliyevayaqut@rambler.ru

Şəxsi məlumat

Anadan olduğu tarix: 22.08.1962.

Vətəndaşlıq:              Azərbaycan
Bildiyi dillər:          Azərbaycan (ana dili), ingilis dili (lüğət vas.),  türk dili (orta), rus dili (yaxşı)

İş təcrübəsi

1985-ci ildən AMEA-nın “Elm” nəşriyyatında kiçik redaktor vəzifəsində çalışmışdır.

1996-cı ildən BDU-nun İlahiyyat fakültəsi “Dillər” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır.

Təhsil

1980-1985 Azərbaycan Dövlət Universitetinin ( indiki Bakı Dövlət Universiteti) filologiya fakültəsində (əyani şöbədə) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi, filoloq ixtisası üzrə  təhsil almışdır.

2013 Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası 05 aprel 2013-cü il (prot.№09-K) qərarına əsasən Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Dissertasiya işi “Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərində oğuz leksikası” mövzusudur.

İştirak etdiyi konfrans və simpoziumlar

2008 Махмыт Кашгарлы об огузах. Махмыт Кашгарлы – основоположник научной тюркологии. Материалы международной научной конференции, 21-22 февраль 2008. Ашгабат.

2008 Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərində oğuzca sözlər. Doğumunun

1000 yılı dolayısıyla uluslararası Kaşğarlı Mahmud sempoziumu. 17-19 ekim

2008, Rize-2008.

2009 Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərinin Azərbaycan ədəbi dil tarixinin öyrənilməsində yeri. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 30-31 oktyabr, 2009.

2011. Qiymətli nüsxə. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri. XII Respublika elmi konfransı. Bakı, 3 iyun 2011-ci il.

2012 Akademik Vasim Məmmədəliyev türkoloq kimi. Akad. V.M.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları” 14-15 noyabr 2012-ci il.

2013. “Azərbaycan türkülərini ehtiva edən qiymətli toplu”, IV Uluslararası Türk kültürü kurultayı. Fəthiyə, 21-24 mart, Eylül. 641-645 s.

2014 Mahmud Kaçğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərindəki oğuz leksikasının Azərbaycan dili tarixindəki yeri”. Azərbaycanın görkəmli alimi professor Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problermləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı. Bakı-2014.

Kitablar

1. Mahmud Kaşğarinin oğuz dünyası. Adiloğlu-2010, 192 s, Monoqrafiya,

 

Məqalələr

2012. Тюркские языки, их географическое и научное разделение в произведении Махмуда Кашгари «Дивану люгат-ит-тюрк». Хабаршы Вестник. Серия «Филологические науки». №3 (41), 2012. Алмата.

2014. Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərinin leksik mənzərəsi. BDU İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsi. №21, iyun. 2014.

2014. Dilimizə ucaldılan abidə. Ədəbiyyat qəzeti. 30 may, 2014-cü il

2015. Mahmud  Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərində türk dillərinin ümumi mənzərəsi. Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №10 (39). Oktyabr. 2015.

 

Redaktorluq

Üç kitaba redaktorluq etmiş, Lent.az saytının kulis bölməsində və bir çox Respublika qəzetlərində 10-dan yuxarı  hekayəsi nəşr olunmuşdur.

 

 

Bookmark and Share