HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Fakültədə Dillər və İslam elmləri kafedraları, İslamşünaslığın Tədrisi və Tədqiqi Elmi Mərkəzi fəaliyyət göstərir.

Dillər kafedrası. Dillər kafedrası 1995-ci ilin dekabr ayında təşkil olunmuşdur. Kafedrada ərəb, fars, türk və ingilis dilləri tədris olunur. 1995-2008-ci illərdə Dillər kafedrasına Malik İbrahim oğlu Qarazadə (1939-2008) rəhbərlik etmişdir. Dos. M.İ.Qarazadə 42 il elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, «Ərəb dili» dərsliyini (həmmüəllif), «Müasir ərəb ədəbi dilində cüm­lədə sözlərin sırası» adlı monoqrafiyanı, Ərəbcə-Azərbaycanca, habelə Azərbaycanca Ərəbcə danışıq kitabçalarını nəşr etdirmişdir.

Dillər kafedrası üz­rə kadr hazırlığın­da uzun müddət Azərbaycan Respublikasının Prezident Aparatında çalışmış dosent, mərhum Tariyel Həsənovun böyük əməyi olmuşdur.

2009-cu ildən kafedraya professor Çimnaz Hadı qızı Mirzəzadə rəhbərlik edir.

Dillər kafedrasında 12 nəfər çalışır: professor Ç.H.Mirzəzadə, dosentlər –
Solmaz Nemət qızı Hüseynova, Nigar Qüdrət qızı İsmayılzadə, Səbinə Həmid qızı Mirzəyeva, baş müəllimlər – Qurbanəli Rəhman oğlu Süleymanov, Süsən Yusif qızı Mehrəliyeva, Yeganə Musa qızı Qaraşova, müəllimlər Valeh Vəli oğlu Vəliyev, Rauf Əlihüseyn oğlu Quluzadə, Cabir Ağa oğlu İskəndərli, baş laborant Yaqut Sabir qızı Quliyeva, laborant Məryəm Əjdər qızı Salehzadə.

Kafedrada ərəb ədəbi dilinin qrammatikasına dair elmi tədqiqat işləri aparılır. Ərəb dili qrammatikasının bütün sahələri öyrənilir. Kafedrada həyata keçirilən elmi tədqiqat işlərinin əsas istiqamətləri belədir: Ərəb dili orfoqrafiyası, fonetikası, leksikoqrafiyası, morfologiyası və sintaksisinin tədqiqi və tədrisinin əsas xüsusiyyətləri; İngilis dilində sözdüzəldici vasitələrin və ilahiyyat təmayüllü məktəblərdə ingilis dilinin tədrisi üsullarının tədqiqi; Türk dili morfologiyası və sintaksisinin aktual problemləri.

Kafedrada aparılan elmi tədqiqat işlə­rinin nəticələri praktik olaraq bilavasitə tədris prosesində tət­biq edilir.

Kafedranın mü­əl­limləri tərə­fin­dən son illər­də (2009-2014) 5 monoqrafiya, 4 tədris proqramı, 6 dərs vəsaiti və 180-dən artıq elmi mə­qalə hazırlanıb nəşr edilmişdir.

İslam elmləri kafedrası. Kafedra 1992-ci ildə yaranmışdır. Fakültə yaranandan bu kafed­raya Türkiyədən təhkim edilmiş professor-müəllim heyəti ictimai əsaslarla rəhbərlik etmişdir. Hazırda İslam elmləri kafedrasında çalışan müəllimlərin hamısı Türkiyə Respublikasında doktoranturanı müvəffəqiyyətlə bitirib öz doğma fakültələrinə qayıtmış azərbaycanlılardır. 2009-cu ildən kafedraya dosent Mübariz Məhəmmədəli oğlu Camalov başçılıq edir.

Kafedrada 8 nəfər işləyir: dosentlər– M.M.Camalov, Qoşqar Fuad oğlu Səlimli, Adilə İslam qızı Tahirova, Namiq Gülbala oğlu Abuzərov, Mehriban Sultanhüseyn qızı Qasımova, baş müəllim Mirniyaz Mürsəl oğlu Mürsəlov, müəllimlər Aqil Muxtar oğlu Şirinov, Elnurə Akif qızı Əzizova.

Kafedranın əsas ixtisas yönümü Qurani-Kərim, İslam əxlaqı, İslam dininin əsasları, İslam tarixi, təfsir üsulu, fiqh üsulu, hədis üsulu, təfsir, fiqh, hədis, din fəlsəfəsi, əqaid, kəlam, İslam ölkələri coğrafiyası, dinlər tarixi, din fəlsəfəsi, məntiq, İslam fəlsəfəsi, İslam məzhəbləri tarixi, təsəvvüf tarixi,din psixologiyası, din sosiologiyasıdır. Kafedrada İslam elmlərinə dair araşdırmalar aparılır.

İndiyə qədər kafedra əməkdaşları tərəfindən 21 dərslik, 1 metodik vəsait, 3 tədris proqramı, kafedra müəllimlərinin tərcümə etdiyi 4 kitab və 160-dan artıq elmi məqalə hazırlanıb nəşr edilmişdir.

İslamşünaslığın Tədrisi və Tədqiqi Elmi Mərkəzi. Mərkəz1999-cu ildə İslamşünaslıq ETL-i adı ilə fəaliyyətə başlamışdır.2011-ci ildən İlahiyyat fakültəsinin nəzdində İslamşünaslığın Tədrisi və Tədqiqi Elmi Mərkəzi kimi fəaliyyətini davam etdirir.

Mərkəzin rəhbəri islamşünas alim – fəlsəfə elmləri doktoru, professor Əsədulla Cuci oğlu Qurbanovdur.

Mərkəzdə 9 nəfər çalışır: Mərkəzin rəhbəri  prof. Ə.C.Qurbanov, elmi işçilər Mahir Mənsur oğlu İsrafilov, Əli Mirzə oğlu Babayev, Elvin Əlyar oğlu Babayev,  laborantlar – Sevda Pənah qızı Mahmudova, Səbinə İsgəndər qızı Mehdiyeva, Ayşən Mehman qızı Hüseynova və operator Çingiz İlyas oğlu Ağayev.

Mərkəzin əməkdaşları «Müstəqil Azərbay­canda dünyəvi, hüquqi, demokratik dövlət, humanist sivilizasiyalı və vətəndaş həmrəyliyi cəmiyyəti quruculuğunda İslamın ümumbəşəri mənəvi dəyər­lərinin rolu» mövzusunda iri­həcmli layihələr istiqamətində elmi tədqiqat işləri ilə məşğul olurlar. Bu kontekstdə mərkəzin əməkdaşlarının, tədqiqat xarakterli çoxsaylı məqalələri çap olunmuşdur.

Bookmark and Share