HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Aqil Şirinov

İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Ev:    +994125106545

sh_agil@yahoo.com


Şəxsi məlumat

Anadan olduğu tarix: 28.09.1979

Vətəndaşlıq:              Azərbaycan

Bildiyi dillər:          Azərbaycan (ana dili), ingilis dili (əla), ərəb dili (əla), türk dili (əla), rus dili (yaxşı), fars dili (orta)

İş təcrübəsi

2008-2009-cu tədris ilindən etirbarən Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində İslam Məzhəbləri Tarixi və İslam Fəlsəfəsi fənləri üzrə müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Dinşünaslıq ekspertizası, ictimai məsələlər və analitik təhlil şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır

Təhsil

2003-2008 Türkiyə Respublikası Marmara Universitetinin Sosial Elmlər İnstitututunda doktorantura təhsilini bitirərək İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.

Elmi işinin mövzusu:

Nəsirəddin Tusinin Ontologiya və Tanrı Anlayışı (Nasireddin  Tusi`de Varlık ve Uluhiyyet)

2001-2003 Türkiyə Respublikası Marmara Universitetinin Sosial Elmlər İnstitututunda magistratura təhsilini bitirmişdir.

Elmi işinin mövzusu:

İslam Mezhepleri Tarihi Literatüründe Aşırı Fırkalar ve Görüşleri

1996-2001 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində təhsil almış və    ilahiyyat  ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

Mükafatlar və Qrantlar

2011- ABŞ Kongres kitabxanasının Açıq Dünya (Open World) proqramının `Dini Dözümlülük` (Religious Toleration) adlı proqramında iştirak etmək hüququ qazanmış və 4-14 May tarixində ABŞ-da olmuşdur

17.08.2009-15.02.2010- Türkiyə Diyanət Vəqfinin (TDV) stipendiyasını əldə edərək Böyük Britaniyanın Kembric şəhərində Studio Cambridge adlı dil kursunda iştirak etmiş və bu kursun həm ümumi ingliscə həm də elmi əsər yazma (

Academic writtings) bölümlərini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

İştirak etdiyi konfrans və simpoziumlar

2006 İstanbul Litera Yayıncılığın təşkil etdiyi “Metafizika Toplantıları” adlı konfransda çıxış (mövzu: Kelam’da Yaratma-The Creation in Islamic Theology)- İstanbul-İSAM

2008 “Fahreddin er-Razi ve Nasiruddin et-Tusi`nin Ibnsinacılığı”, “The    Aviccenism of Fakhr al-din al-Razi and Nasir al-din al-Tusi”, Beynəlxalq İbn Sina Simpoziumu ( 22-24. 05. 2008), Istanbul, II, səh. 275-284

2009 “Fahreddin er-Razi`nin Kelam Geleneğindeki Yeri” (“The Place of Fakhr al-Din al-Razi in the Kalamic Tradition”), Beynəlxalq Fəxrəddin ər-Razi Simpoziumu, ( 24-26. 12. 2010 - Istanbul)

2010 Was Nasir al-Din al-Tusi peripatetic?”, Məhəmməd Nəsirəddin Tusinin 810 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans,  Bakı, 16-18. 06. 2011, səh. 322-323

2011 Felsefe-Tasavvuf Diyaloğu-(Nasiruddin et-Tûsî-Sadreddin el-Konevî örneğinde), 6-8 oktyabr 2011 tarixində Türkiyə Respublikası Konya şəhərində keçirilən Beynəlxalq Sədrəddin Konəvi Simpoziumunda çıxış

2012 Orta Asya`nın İslam Felsefî Düşüncesine Armağanı: Merv Felsefe Ekolü, 11-14 oktyabr 2012 tarixində Qırğızıstan Respublikası Bişkek şəhərində keçirilən Orta Asiyada İslam Mədəniyyəti adlı beynəlxalq simpoziumunda çıxış

2013 Orta Əsr İslam Peripatetizmində İşarat Ənənəsi və Azərbaycan, BDU, Şərqşunaslığının aktual problemləri, Republika Elmi konferansının materialları, 14-15 noyabr, 2012, Bakı, səh. 369-371

2013 Seyid Yahya Bakuvi (Shirvani): Parlance of Tolerance (İnternationla Symposium), 22 October 2013, UNESCO, Paris

2013 Tolerance in Azerbaijan, State and Religion: Strengthening Tolerance İn a Changing World (Abstracts)-First İnterantional Baku Forum, 19-21 December, Maya Basim Publishing House, Istanbul, 2012, səh. 32

2013 Yüzyılda Felsefe-Kelam İlişkisinin Şekillenmesinde Nasiruddin Tusinin rolü, Beynəlxalq “13. Yüzyılda Felsefe” simpoziumu (Bildiri Özetleri), 16-17 Noyabr, Ankara, 2013, səh. 68-69

2014 Yüzyılda Felsefe-Kelam İlişkisinin Şekillenmesinde Nasiruddin Tusinin rolü, Beynəlxalq “13. Yüzyılda Felsefe” simpoziumu məqalələri (bildirileri), ed. Murat Demirkol-Enes Kala, Ankara, 2014, səh. 663-670

Kitablar

1. Nasiruddin Tusi`de Varlık ve Uluhiyet- Nəsirəddin Tusinin Ontologiya və Tanrı Anlayışı, Istanbul, ISAM yayınları, 2011-müəllif

2. “İslam Felsefesi Tarih ve Problemler” adlı kitabın “Nasiruddin et-Tusi: İbn Sinacılığın Kelamla Sentezi” fəsli, ed. Cüneyt Kaya, İSAM yayınları, İstanbul, 2013, 869 s.-həmmüəllif

3 “İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Razi” adlı kitabın “İşarat Geleneği Bağlamında Fahreddin er-Razi” fəsli (səh. 203-242), ed. Ömer Türker-Osman Demir, İSAM yayınları, İstanbul, 2013, 615 s.

4. Dini radikalizm və onun fəsadları (broşura), Bakı: Nurlar nəşriyyatı, 2014, 64 s.

5. Azərbaycanda ənənəvi din (həmmüəllif), Bakı: Elm və təhsil, 2014, 444 s.
6. Dini radikalizm: tarixi, yaranma səbəbləri və fəsadları, Bakı, 2016, 223 s. Kitab (14 ç.v.)
7. İslam məzhəbləri tarixi (proqram), Bakı, 2016 
8. İslam fəlsəfəsi (proqram), Bakı, 2016
9.
Elli Müslüman Düşünür, İstanbul, 2016, 576 s. 
10. Bilime Adanmış Ömür: Nasiruddin Tusi, ed. Aykut Kar, Anar Qafarov, Ankara, 2017, 320 s.

Məqalələr

2008
“Çağdaş Sələfiliyin Yaranmasına və İnkişafına Səbəb Olan İctimai Amillər” BDU-nin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (The journal of the faculty of Theology-Baku State University), 10, Sentyabr, səh. 151-159.

2008 “Fəlsəfi Kəlam və Nəsirəddin Tusi, BDU-nin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, №. 9, Aprel, səh. 194-210.

2008 “İslam teologiyasinda yaradılış problemi”, Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlərThe, cild. 4, No. 22, Bakı: AFSEA, səh. 78-90.

2008 “Nasiruddin Tusi`ye Göre Varlıkla Yokluk Arasında Üçüncü Bir Kategorinin İmkanı: Ahval”, Dil və Ədəbiyyat, 5(65), Bakı, 2008, səh.70-72

2009 “İslam Məzhəbləri Tarixində Təkfir”, BDU-nin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, № 11, Aprel, səh. 172-190

2012 The Peripatecism of Nasir al-Din al-Tusi, BDU-nin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (The journal of the faculty of Theology-Baku State University)

2012 “Nasirüddin Tusi”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM yayınları, İstanbul, 2012, səh. 437-442

2012 “Fəlsəfə Tarixində Ruh-Bədən Əlaqəsi Problemi (qədimdən günümüzə)”, Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər, No. 1 (33), Bakı: AFSEA, 2012, səh. 35-48

2012 “Doğu ve Batı Felsefi Gelenekleri Bağlamında Selahaddin Halilov`un Nef, Ruh ve Beden Anlayışı”, Özne Dergisi Özel Sayı, Çükurova-Adana, 2012, səh. 94-104

2013 “Azərbaycanda tolerant mühitin formalaşmasında Əhli-beyt irsinin rolu”, Azərbaycan və Əhli-beyt irsi (Məqalələr toplusu), Bakı: Elm və təhsil, səh. 12-21

2014    “Xəlvətiyyə təriqəti” (həmmüəllif), BDU-nin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, 21, İyun, Nurlar Nəşriyyatı, Bakı, 2014, səh. 7-18
2015, Azərbaycan cəmiyyətinin vəhhabiliyə münasibəti və onun analizi, (Məqalələr toplusu), Azərbaycanda  İslam, Bakı
2016, Multikultural dəyərlər kontekstində Azərbaycanın birgəyaşayış modeli", heydər Əliyev irsi və multikultural dəyərlər, səh. 590 - 595
2016, Azərbaycanda birgəyaşayış ənənəsinin formalaşmasında irfan - təsəvvüf ənənəsinin rolu", Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan (Beynəlxalq elmi - praktik konfrans), Bakı, səh. 123 - 126
2017,
Fahreddin er-Razinin Kelam Geleneğindeki Yeri, BDU İlahiyyat fakültəsi məcmuəsi, 27, Bakı, səh. 261-275
2017, Suffering For The Sake Of Cosmic Order: Twelver Shīʿah Islam’s Coping With Trauma, IlahiyatStudies, Volume 8, Number 1, Bursa , pp.65-93.
2017,
İslam həmrəyliyi kontekstində məzhəblərarası yaxınlaşma konsepsiyası, İslam həmrəyliyi-2017: Reallıqlar və perspektivlər, Respublika elmi-metodik konfransı,

Kitab icmalı

2002 “Nahide Bozkurtun “Mu’tezile’nin Altın Çağı Me’mûn Dönemi” adlı əsərinin dəyərləndirilməsi, İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) dergisi, İstanbul, 2002, VIII, pp. 138-141

Tərcümələr

1. Alparslan Açıkgenç, “Molla Sədra Fəlsəfəsi”, Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər-2008, No: 3 (21), səh. 178-191

2. Toşihiko İzutsu, “İslamda metafizik düşüncənin əsas strukturu”, Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər-2008, No: 3 (21), səh. 192-201 və No: 4 (22), səh. 205-216

3. Molla Sədranın (Sədrəddin Şirazi) əl-Əsfaru`l-ərbəə adlı əsərindən bir bölüm,  No: 5-6 (23-24), səh. 215-221

4. Məhəmməd İqbalın `İslam Mədəniyyətinin Ruhu` adlı məqaləsi, Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər-2009, No: 1 (25),səh. 173-190

5. Məhəmməd İqbalın `Din mümkündürmü?` adlı məqaləsi, Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər-2010, No: 1 (29),səh. 173-189

6. Həzrət Peyğəmbər və Ümumbəşəri dəvəti  (kitab-həmtərcüməçi), İpək Yolu Nəşriyyatı, Bakı, 2013, 488 s.

7. Qurandan Nəsihətlər-1 (kitab-həmtərcüməçi), İpək Yolu Nəşriyyatı, Bakı, 2014, 488 s.

8. Qurandan Nəsihətlər-1 (kitab-həmtərcüməçi), Şərq-Qərb Nəşriyyatı, Bakı, 2014, 486 s.

9. Ekrem Keleş-Sadık Eraslan, Ən Gözəl Nümunə Həzrət Peyğəmbər (kitab-həmtərcüməçi),  Şərq-Qərb Nəşriyyatı, Bakı, 2014, 221 s.

10. Əqidəm, Şərq-Qərb Nəşriyyatı, Bakı, 2015, 200 s.

11. “Hədislərlə İslam”, Bakı, 2016, 599 s (37.5 çap vərəqi)

Redaktorluq

2013 Tarixi və milli-mənəvi dəyərlər kontekstində Azərbaycan milli kimliyi, Bakı: Elm və təhsil, 392 səh.

2013 Azərbaycan və Əhli-beyt irsi (Məqalələr toplusu), Bakı: Elm və təhsil, 304 səh.

2014 Azərbaycanda ənənəvi din, Bakı: Elm və təhsil, 2014, 444 s.
2016, Dini radikalizm: tarixi, yaranma səbəbləri və fəsadları, Bakı, 2016, 223 s. Kitab (14 ç.v.)
“Hədislərlə İslam”

Bakı, 2016, 599 s (37.5 çap vərəqi) kitab

Bookmark and Share