HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin


Tahirova Adilə

İlahiyyat elmləri namizədi, dosent, BDU-nun İlahiyyat

fakültəsinin İslam elmləri kafedrasının müəllimi

İş telefonu: (+99412) 510 65 45

e-mail: adile75@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

30. 08. 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1982-1992-ci illərdə 39 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

Subaydır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1992-1997-ci illlərdə BDU-nin İlahiyyat fakultəsinə təhsil almışdır.

1997-1999-cu illərdə Türkiyənin Ankara Universitetində aspiranturanıbitirmişdir.

1999-2005-ci illərdə Türkiyənin Marmara Universitetində doktorantura bölməsində

təhsilini davam etdirmişdir.

07. 01. 2005-ci ildə “Qazı Əbdülcabbar və Əbu-l-Muin ən-Nəsəfiyə görə nübüvvətin zəruriliyi”

mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin ilahiyyat fakultəsində İslam elmləri kafedrasında müəllimə işləyir.

Hazırda bu fakultədə Kəlam, İslam dininin əsasları, İslam məntiqçiləri, İslam məzhəbləri tarixi fənlərini tədris edir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Əsas tədqiqat sahəsini kəlam tarixi və məsələləri təşkil edir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. 2005, 1-2-mart Bakı, "İslam və gənclik: elm, tədris və mədəniyyət“ beynəlxalq konfransına “İslamda təhsilin önəmi” adlı tezisi.

Bakı, "Yeniləşən ailələr: İslamda ailə və gender bərabərliyinin prespektivləri" beynəlxalq konfransında "İslamda qadına verilən dəyərlər" adlı məruzəsi.

2. İmpact of Mutazila in Former times and at Present// Issues and Challenges of contemporary Islam and Muslim, Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, University Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor 2009.

3. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi BDU, akademik Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransına “Kəlam elminə verilən adlar və bu elmin predmeti məsələsinə baxış” adlı tezis (14-15 noyabr 2012)

4. AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, “Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları”, Akad. V. Məmmədəliyevin 70 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransa “Şərr problemi və teodise məsələsinə bir baxış” adlı tezis, Bakı, 27-28 iyun 2013

5. BDU, “Müxtəlif mədəniyyətlərin paralel şəkildə yaşamasını qəbul edən tolerant cəmiyyətin problemləri və üstünlükləri” adlı beynəlxalq konfransa “Teoloji aspektden tolerantlıq və İslam tarixindən nümunələr” adlı tezis (26-27 aprel 2016)

NƏŞR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR

2004, Çağdaş dünyada insan və dini sorumluluğu (fetret ehli örneyi), Mustafa Akçayın kitabının dəyərləndirilməsi // İslam Araştırmaları Dergisi 12, İstanbul: İSAM Türkiyə Diyanət Vəqfi İslam Araşdırmaları Mərkəzi, 2004, s. 158-162.

2005, Kadı Abdülcebbar ve Ebü-l-Muin en-Nesefiye göre nübüvvetin gerekliliyi // BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin «Elmi məcmuəsi» № 4, Bakı: Nurlar, 2005, s. 117-156.

2006, Şiə kəlam elminin ortaya çıxması və inkişafı // BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin «Elmi məcmuəsi» № 5, Bakı: Nurlar, 2006, s. 105-118.

2006, Şiə kəlam elminin ortaya çıxması və inkişafı // Beynəlxalq elmi-nəzəri “Dil və ədəbiyyat” jurnalı 3 (51), Bakı: Ləman nəşr-poliqr. MMJ, 2006, s. 171-173.

2006, Şiəlikdə iki məktəb: üsulilik və əxbərilik // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Elmi Axtarışlar (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri) XXI toplu, Bakı: “Səda”, 2006, s. 167-170.

2006, Mötəzilə kəlamçısı Qazı Əbdülcabbarın həyatı və elmi fəaliyyəti // Beynəlxalq elmi-nəzəri “Dil və ədəbiyyat” jurnalı 4 (52), Bakı: Ləman nəşr-poliqr. MMJ, 2006, s. 173-174.

2006, Mötəzilə kəlamçısı Qazı Əbdülcabbarın nübüvvət nəzəriyyəsi // Beynəlxalq elmi-nəzəri “Dil və ədəbiyyat” jurnalı 5 (53), Bakı: Ləman nəşr-poliqr. MMJ, 2006, s. 182-183.

2006, Maturidi kəlamçısı Əbu-l-Muin ən-Nəsəfinin nübüvvət nəzəriyyəsi // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Elmi Axtarışlar (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri) XXIV toplu, Bakı: “Səda”, 2006,  s. 42-44.

2006, Mötəzilə kəlamçısı Qazı Əbdülcabbara görə nübüvvətin gərəkliliyi// Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Elmi Axtarışlar (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri) XXVII toplu, Bakı: “Səda”, 2006,  s. 61-65.

2007,    İslam düşüncəsinin (kəlam elminin) məşhur şəxsiyyətləri // Dövlət və Din İctimai fikir toplusu, Bakı, mart 2007, s. 164-169.

2007,   İslamda təhsilə verilən önəm // Dövlət və Din İctimai fikir toplusu, Bakı, iyul 2007, s. 111-115.

2008,    Qazı Əbdülcabbarın əsərlərinin işığında nübüvvəti rədd edən mülhid cərəyanlardan Bərahimə və ona verilən cavablar // BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin «Elmi məcmuəsi» № 09, Bakı: Nurlar, 2008 (aprel), s. 67-83.

2008,    Mötəzilənin son dövrlərdə görülən təsiri// BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin «Elmi məcmuəsi» № 10, Bakı: Nurlar, 2008 (sentyabr), s. 86-94.

2009,   İmpact of Mutazila in Former times and at Present// Issues and Challenges of contemporary Islam and Muslim, Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, University Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor 2009, p.  30-35.

2009,    Mötəzilənin keçmişdə və günümüzdə görülən təsiri// Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları (Humanitar elmlər), Bakı 30-31 oktyabr 2009-cu il, BDU, s. 502-503.

2009,   Klassik İslam düşüncəsində təkfir// BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin «Elmi məcmuəsi» № 11, Bakı: Nurlar, 2009 (aprel), s. 121-134.

2009,  İslam məzhəbləri tarixi sahəsində mənbə və metodla bağlı bəzi problemlər və həlli yolları// BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin «Elmi məcmuəsi» № 12, Bakı: Nurlar, 2009 (sentyabr), s. 67-77.

2011  Kəlamda bilik nəzəriyyəsi// BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin «Elmi məcmuəsi» № 15, Bakı: Nurlar, 2011 (aprel), s. 49-59.

2012,  Qəza və qədər məsələsi çərçivəsində insan iradəsi// BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin «Elmi məcmuəsi» № 17, Bakı: Nurlar, 2012 (iyun), s. 23-33.

2012,  Kəlam elminə verilən adlar və bu elmin predmeti məsələsinə baxış// Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi BDU, Görkəmli Azərbaycan alimi, BDU ilahiyyat fakultəsinin dekanı, ərəb filologiyası kafedrasının müdiri, əməkdar elm xadimi, akademik Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları (14-15 noyabr 2012), Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2012, s. 376-378.

2013,  Şərr problemi və teodise məsələsinə bir baxış// AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, “Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları”, Akad. V. Məmmədəliyevin 70 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 27-28 iyun 2013-cü il, Bakı, “Bakı çap evi”, 2013, səh. 787-788.

2014, Qəza və qədər məsələsi kontekstində şər problemi və teodiseya// BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin «Elmi məcmuəsi» № 22, Bakı: Nurlar, 2014 (dekabr), s. 29-45.

2015,  Klassik kəlam ədəbiyyatında rəddiyyə ənənəsi və nümunələri// BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin «Elmi məcmuəsi» № 24, Bakı: Nurlar, 2015 (dekabr), s. 87-97.

2016, Kəlamda məzmun və metod baxımından yenilənmə hərəkatı (yeni elmi kəlam dövrü), BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin «Elmi məcmuəsi» № 25, Bakı: Nurlar, 2016 (iyun), s. 63 - 74.

2017, Qəza və qədər kontekstində əcəl, BDU-nun İlahiyyat fakultəsinin «Elmi məcmuəsi» № 27, Bakı: Nurlar, 2017 (iyun), s. 317 - 324.
2017, İslam düşüncə məktəblərini birləşdirən ümumi prinsiplər, İslam həmrəyliyi-2017: Reallıqlar və perspektivlər, Respublika elmi-metodik konfransı


KİTAB, PROQRAM VƏ METODİK VƏSAİTLƏR

1. ARTN BDU, “Kəlam” fənnindən Proqram (İlahiyyat fakultəsinin bakalavr pilləsi üçün) “Dinşünaslıq ixtisası üzrə, Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2012.

2.Kəlam tarixi və məsələləri, dərs vəsaiti, Bakı: 2016

3. Dini radikalizm: Tarixi, yaranma səbəbləri və fəsadları (həmmüəllif), Bakı, Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin (DQİDK),“Nəşriyyat XXI” MMC, 2016

KİTABLAR (TƏRCÜMƏ)

1. Mustafa Öz, İlyas Üzüm, İslam Məzhəbləri Tarixi, tərcümə edən: Adilə Tahirova və Mehriban Qasımova, Nurlar, Bakı 2008.

2. Bekir Topaloğlu, İlyas Çelebi, M. Sait Özervarlı, Mustafa Sinanoğlu, İslam dininin əsasları (Əqidə), tərcümə edən: Adilə Tahirova, Nurlar, Bakı 2010.

3. İbrahim Sarıçam, Həzrət Muhamməd və ümumbəşəri dəvəti, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Bakü Din Hizmetleri Müşavirliği, Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu, Bakı: İpəkyolu nəşriyyatı, 2013.

Bookmark and Share