HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

SəbinəMirzəyeva

İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru,BDU İlahiyyat

fakültəsi Dillər kafedrasının dosenti

İş telefonu: (012) 510-65-45

e-mail:sabinamirzoyeva@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1976-ci il fevral ayının 25-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1983-1993-cü illərdə Bakı şəhərində orta məktəbdə təhsil almışdır.

Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007-ci ildə ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2008-ci ildən AMEA- Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunun nəzdindəki “Dinşünaslıq” üzrə birdəfəlik müdafiə şurasının üzvüdür.

Hal hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Dillər kafedrasının dosentidir, ərəb dili  fənnini tədris edir,“İslamda ailə hüququ” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

TƏDQIQAT SAHƏSI

İslamşünaslıq

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1-2 mart 2005, Bakı,„İslam və gənclik: elm, tədris və mədəniyyət“ beynəlxalqkonfransında iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ MƏQALƏLƏRİ və METODİK VƏSAİTLƏRİ

1.Bakı 2002, İslam hüquq elmində atılmış və kimsəsiz uşaqlar

2.Bakı 2002, İslan dininin uşağa verdiyi dəyər

3.Bakı 2003, Körpələrin ana südü ilə qidalandırılması

4.Bakı 2004, İslam hüququnda uşaqların nəfəqəsi

5.Bakı 2005, Qəyyumluq

6.Bakı 2006, İslam fiqhində “cənin” anlamının hüququ səpkiləri

7.Bakı 2007, Erkən hüquq sisteminin qısa tarixçəsi

8.Bakı 2007, İslam hüququnda uşağın cəza əhliyyəti

9.Bakı 2008, İslamda düşünülmüş ailə seçiminə verilən dəyər

10. Bakı 2008, Uşaqlar arasında ədalət

11. Пенза 15 – 16 мая 2011, О влиянии поле ребенка на отнашение к нему в семье с точки зрения ислама, Психолого – педагоческие проблемы личности и социольного взаимодействия II Международная научно – практическая конференция

12. Bakı iyun 2013, Çarlz Darvin nəzəriyyəsinə dini və elmi baxış, Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişafı yolları. Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.

13. Bakı, 2014, İslam hüquq elminə həsr olunmuş ilk  и его əsərlər, ADMİU – Mədəniyyət Dünyası.

14. Bakı, İslamın Fərdi və ailəni qorumaq öhdəlikləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri №1

15. Bakı, 2014, Küfə qrammatika məktəbi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəaysət Heyəti Beynəlxalq elmi konfrans materialları 10 – 11 oktyabr

16. Тольятти, 2014, Распад брака и его последствия в исламском семейном праве, Вектор науки Тольяттинского Государственного Универстета.

17.  İngiltərə, Sentyabr  2014, Divorce systems in Russian – Orthodox and İslamic laws in the middle ages, Tom Son -  International journal of current life sciences

18. Bakı, 2015. İslamda ailə anlayışı və onun hüquqi nəticələri. Dərs vəsaiti.

19. Bakı, 2015, Boşama üçün müşahidə edilən sistemlər

20. Bakı, 2015, İslamda  miras hüququnun tərifi, fiqh kitablarındakı  yeri və əhəmiyyəti
21. Bakı, 2016, Əhməd Yəsəvidə ilahi eşq, Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi - nəzəri jurnal

 

Bookmark and Share