HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin


Qoşqar Səlimli


ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi, BDU-nun İlahiyyat

fakültəsinin İslam elmləri kafedrasının müəllimi

İş telefonu: (+99412) 510 65 45

e-mail:selimlik34@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1975-ci ilmayın 18-də Balakən şəhərində anadan olmuşdur.

1982-1992-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1992-1997-ci illərdəBDU-nun İlahiyyat fakültəsində təhsil almışdır.

1997-1999-cu illər arasında Türkiyənin Ankara Universitetində aspiranturanıbitirmişdir.

1999-2005-ci illərdə Türkiyənin Marmara Universitetində doktorantura bölməsində təhsilini

davam etdirmişdir.

2005-ci ildə “Hicri I.-IX. Əsrlərdə Azərbaycanlı Mühəddislər”mövzusunda namizədlik

dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005-ci ildən BDU, İlahiyyat fakultəsi, İslam elmləri kafedrasında işləyir.

Hədis, Hədis Üsulu, İslam əxlaqı, Qurani-Kərimdərslərini tədris edir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Hədis Metodologiyası və Üsulu; Hədis Tarixi; Hədis Elminin Elmi-Nəzəri əsasları; İslam və digər

dinlərdə Əxlaq; Əxlaq Nəzəzriyyəsi; Əxlaq elminin əsasları, İslamda Etika və Estetikadır.

Məqalələri

1.Bakı 2006, Şiada Hədis Anlayışı

2.Bakı 2006, Hədis Elminin Təməl Qaynaqlarından Olan Kutubus Sittə və Müəllifləri

3.Bakı 2006, Hicri III. (Miladi IX.) Əsrdə Yaşamış Bəzi Azərbaycanlı Mühəddislər

4.Bakı 2007, Hədis Elmində “Səhih” Anlayışı və Səhih Hədisin Şərtləri

5.Bakı 2008,Hədis Elmində “Ahad” Hədis Anlayışı

6.Bakı 2008,Hədisin İlk Qaynağı – Səhabə
7.
Bakı 2008, Hədis elmində "Ahad" hədis anlayışı
8. Bakı 2009, Hz. Ömər dövründə Azərbaycan
9. Bakı 2010, Hz. Əli (M. 656 - 661) dövründə Azərbaycan
10.
Bakı 2011, İslamın ilk dövrlərində cərh və tədil istilahlarının meydana çıxması
11. Bakı 2012, Hədislər arasında görülən ixtilafların səbəbləri 
12. Bakı 2013, Hədis elmində "zəif" hədis anlayışı
13. Bakı 2014, İlk dövrlərdə islamın Azərbaycanda yayılması
14. Bakı 2014, Qırx hədis əsərlərinin yazılma səbəbləri 
15. Bakı 2015, Mövzu hədislərin uydurulma səbəbləri
16. Bakı 2016, Hədisdə cərh və tədil məfhumu və onun inkişafı

Kitablar

1. Hədislərlə İslam, Bakı, 2016, 32 çap vərəqi (tərcümə əsəri) 

Bookmark and Share