HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Elşad Mahmudov

 

 

 

İlahiyyat elmləri namizədi, BDU-nun İlahiyyat

fakültəsinin İslam elmləri kafedrasının müəllimi

 

İş telefonu: (+99412) 510 65 45

e-mail:safelus@yahoo.com

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1975-ci il iyulun 19-da Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1982-1992-ci illərdə Bakı şəhərinin254 saylı orta məktəbində təhsil almışdır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1992-1997-ci illərdəBDU-nun İlahiyyat fakültəsində təhsil almışdır.

1997-1999-cu illər arasında Türkiyənin Ankara Universitetində magistraturanı bitirmişdir.

1999-2005-ci illərdə doktorantura bölməsində təhsilini davam etdirmişdir.

2005-ci ildə“Sebep ve Sonuçları Açısından Hz. Peyğamber’in Savaşları”mövzusunda

namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005-ci ildən BDU-nunİlahiyyat fakultəsininİslam elmləri kafedrasında müəllimişləyir.

İslam tarixi və mədəniyyəti dərslərini tədris edir.

7 məqalə və  1 proqramınmüəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

İslam tarixi və mədəniyyəti

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

4-5 iyun 2007, Küveytdə“Əl-Vasatiyyə fil-İslam“(İslamda Orta Yol-Mötədillik) beynəlxalq

elmi-praktik-nəzəri konfrans və seminarlarda iştirak etmişdir.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Bakı 2001, İslamaqədərki dövrdə Ərəb yarımadasında idarəetmə

2. Bakı 2005, Sebep ve Sonuçları Bağlamında Hz. Peygamber’in Savaşları

(Gazve ve Seriyyeleri)Üzerine Bazı Notlar ve İstatistikler ( türkcə)

3. Bakı 2006, İslâm kaynaklarında Hz. Muhammed’in savaşları için kullanılan terimler( türkcə)

4. Bakı 2006, Məhəmməd Peyğəmbərin döyüş səbəblərindən biri olaraq “düşmənçilik”

5. Bakı 2006, Xarici məzhəbi (əl-Xəvaric) və xilafət nəzəriyyələri (digər məzhəblərlə müqayisəli)

6. Bakı 2006, Mühəmməd Peyğəmbərin hicrətdən əvvəlki həyatına ümumi bir baxış və buna

bağlı olaraq onun döyüşlərinin əsas səbəbləri

7. Bakı 2008, Qurani-Kərim və Sünnə baxımından İslam hərb hüququnun insana verdiyi dəyər )

KITABLAR  ( verilən kitabları türkcədən azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir)

1.Ankara 2002, Azerbaycan Misak-ı Millîsi (28 Mayıs İstiklal Beyannamesinin Tahlili)-Mirza

Bala Mehmetzadenin eserinin tərcüməsi vəşərhi

2. Bakı 2006, Qüsl, Dəstəmaz, Namaz

3. Bakı-2007, İslam mədəniyyəti tarixi və müasirlik kursu üzrə tədris proqramı

4. Bakı-2008, Qeyri-Müsəlmanlarla Qarşılıqlı Əlaqələr

5. Bakı-2008, Mötədillik və İnsanlar Arasında Əlaqə və Münasibətlər

6. Bakı-2008, Mötədillik, Şəriət və Mədəniyyət Məsələsi Kimi

7. Bakı-2008, Missioner

Bookmark and Share