HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

YEGANƏ QARAŞOVA

BDU-nun İlahiyyat fakültəsinin

Dillər kafedrasının başmüəllimi

İş telefonu: (+99412) 5106545

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1963-cü ilnoyabrın 26-da Ağdam şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1986-cı ildə SSRİ 50 illiyi adına Azərbaycan Pedoqoji Dillər İnstitutunu ingilis və alman

dilləri üzrə bitirmişdir

2002 –ci ildən BDU-nun dissertantdır.“İngilis dilində modal fellər və onların ifadə vasitələri”

mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində çalışır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1986-1989-cu illərdə orta məktəbdə müəllim işləmişdir

1993-1998 ciillərdə humanitar fakültələri üzrə Avropa dillərivə İlahiyyat fakültəsinin Dillər

Kafedrasında saat hesabı müəllim işləmişdir.

1998 –ci ildənBDU-nun İlahiyyat fakültəsinin Dillər kafedrasında müəllim işləyir

İngilis dili fənnini tədris edir

2013 – cü ildən

TƏDQIQAT SAHƏSI

İngilis dilində modal fellər

ÇAP OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİ

1.Bakı 2000, İngilis və Azərbaycan dillərində affiks vasitəsilə söz yaratmaq yolları

2. Bakı 2001, İngilis və Azərbaycan dillərində konversiya ilə sözdüzəltmə yolları haqqında

3. Bakı 2002, İngilis dilində modal fellərin təsriflənmə xüsusiyyətləri

4. Bakı 2003, İnfinitivli modal fellərin zaman münasibətləri ifadə etməsi

5. Bakı 2003, Modal fellərin infinitivlə birləşmələrində zaman münasibətlərinin ifadəsi

6. Bakı 2003, Modal fellərin perfektdə olan infinitivlə birləşmələrində zaman münasibətlərinin ifadəsi

7. Bakı 2005, İngilis dilində “can” modal felinin işlənmə xüsusiyyətləri

8. Bakı 2007, Will, would, shall, should və ought to modal fellərinin işlənmə xüsusiyyətləri

9. Bakı 2008, Dare, need modal felləri

10. Bakı 2009, Modal verbs dare,need

11. 2009, Стилистические особенности модального глагола «must» в английском языке

12. Алматы 2012, Грамматические особенности модального глагола may в английском языке

13. Bakı 2012, İngilis dilində to have, to be modal felinin qrammatik xüsusiyyətləri

14. Bakı 2013, Struktur dilçilik

15. Gəncə 2014, Лексико-грамматические особенности модальных глаголов в английском языке и их перевода на русский язык

16. Bakı 2014, Modallığın statusu və ifadə xüsusiyyətləri haqqında

17. 2015 Bakı, Способы передачи в азербайджанcкий язык модальности в английских конструкциях

18. 2015 Bakı, Лексико-грамматические особенности модальных глаголов в английском языке и их перевода на русский язык

 

 

Bookmark and Share