HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

 

Qurbanəli Süleymanov

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, BDU İlahiyyat

fakültəsi Dillər kafedrasının dosent əvəzi

İş telefonu: (+99412) 5106545

e-mail: q-suleymanov@box.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1940-cı ildə Cəlilabad rayonunun Qaralı kəndində anadan olmuşdur

1958-ci Saatlı rayonu Qaranuru kənd orta məktəbini bitirib

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1960-1964-cü illərdə ADU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb şöbəsində təhsil almışdır

1964-1965-ci illərdə İraqın Bağdad Universitetində təhsilini davam etdirmişdir

1968-1971-ci illərdə AMEA-nınElmi Tədqiqat Asiya və Yaxın Şərq xalqları İinstitutunda aspiranturatəhsilinialmışdır

2005-ci ildə „Ərəb dilinin leksikoqrafiyası, fonetikası və orfoqrafiyasında həmzə fenomeni“ mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1966-1968-ci illərdə Azərbaycan Dövlət „ Azərnəşr “ nəşriyyatındatərcüməçi vəzifəsində işləmişdir.

1971-1993-cü illərdəAMEA-daelmi işçi işləmişdir.

1993-cü ildən BDU İlahiyyat fakültəsininDillər kafedrasında baş müəllim işləyir.

Ərəb dilinin fənnini tədris edir.

9 məqalə,1 monoqrafiya və 1kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Ərəb dilinin qrammatikası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1-2 mart 2005, Bakı,„İslam və gənclik: elm, tədris və mədəniyyət“ beynəlxalqkonfransında iştirak etmişdir.

1-2 may 2008, Bakı,„Qeyri-ərəblərə ərəb dilinin tədrisi məsələlərinə müasir baxış“ beynəlxalq konfransında

„ Xarici dillərin tədrisi-tarixi kateqoriyadır“ adlı məruzəsi ilə cıxış etmişdir

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.Bakı 2003, Ərəb izahlı lüğətlərində məddə işarəsinin fonetik realizasıyası

2.Bakı 2003, Əlif hərfi və onun ərəb əlifbasında yeri məsələsi

3.Bakı 2005, Müasir ərəb leksikoqraflarının lüğətlərində həmzə

4.Bakı 2005, Ərəb orfoqrafiyasında həmzə və onun zəif hərflərlə əlaqəsi

5.Bakı 2006, Həmzənin məxrəci
6. Bakı 2014,
Ərəb dilində köməkçi feillər haqqında bəzi qeydlər.
7. Bakı 2015, Rəşid-əş şərtuninin qısa tərcümeyi-halı və “Məbadiül-ərəbiyyə fis-sərf vən nəhv” adlı əsəri haqqında
8. Bakı 2016, İslamda vəsiyyət və onun mahiyyəti, İlahiiyat fakültəsinin Elmi məsmuəsi

KITABLAR

1.Bakı 1970, „Bir gözəlin qəlbi“ (ərəb dilindən tərcümə)

2.Bakı, 2007,Ərəb dilinin leksikoqrafiyası, fonetikası və orfoqrafiyasında həmzə fenomeni ( monoqrafiya)

 

Bookmark and Share