HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin


Solmaz Hüseynova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, BDU İlahiyyat

fakültəsi Dillər kafedrasının dosenti

İş telefonu: (+99412) 5106545

e-mail: n_rayn@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1948-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur.

1956-1966-cı illərdə 201 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

1999-cu ildə Həcc ziyarətinə getmişdir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1966-1971-ci illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb şöbəsində təhsil almışdır.

1969-1970-ci illər arası Qahirə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil almışdır.

2006-cı ildə „Ərəb ədəbi dilində təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyası“ mövzusunda namizədlik

dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-1978-ci illər- Dövlət televiziya və radio verilişləri Komitəsi, xarici ölkələr üçün verilişlər redaksiyası

1978-1980-cı illər-İraq respublikası, qaz sənayesi idarəsi, təcüməçi

1985-1996-cı illər AMEA Fəlsəfə və hüquq institutu, elmi işçi

1996-cı ildən BDU İlahiyyat fakültəsi Dillər kafedrası, baş müəllim

Ərəb dili fənnini tədris edir

20 məqalənin müəllifidir.

07.03.2007 –ci il BDU-nun fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

2000-ci ildə Misirdə elmi ezamiyyətdə olmuşdur.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Ərəb dilçiliyi (köməkçi nitq hissələri)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

10-12 may, 2007 "Yaxın və Orta Şərq, bugünü, dünəni və sabahı" Bakı

1-2 may 2008, Bakı,„Qeyri-ərəblərə ərəb dilinin tədrisi məsələlərinə müasir baxış“ beynəlxalq

konfransında " Ərəb dilində sinonimlik və tədris prosesində bu dil hadisəsindən istifadə

edilməsi ” adlı məruzəsi ilə cıxış etmişdir

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.Bakı 2003, Ərəb dili fellərinin təsirliliyi və təsirsizliyi barədə bəzi mülahizələr

2.Bakı 2003,Ərəb dilində ikiqat təsirli fellər

3.Bakı 2004,Ərəb ədəbi dilində üçqat təsirli fellər

4.Bakı 2005,Ərəb ədəbi dilində diffuz fellərin təsirli və təsirsiz fellərin təsnifatında yeri

5.Bakı 2006,Ərəb dilçiliyində fellərin təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyası baxımından təsnifatıətrafındakı mübahisələr haqqında bəzi mülahizələr

6.Bakı 2008, Ərəb dilçiliyində və Azərbaycan ərəbşünaslığında bağlayıcıların müqayisəsi tədqiqinə dair

7. Bakı 2008,Ərəb dilçiliyində və ərəbşünaslıqda köməkçi nitq hissələrinin öyrənilməsiməsələsinə dair
8. Bakı 2014, Ərəb ədəbi dilində mübtəda və tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr
9. Bakı 2014, Curci Zeydan və onun Azərbaycan Dilinə tərcümə edilmiş bir neçə romanı

 

 

Bookmark and Share