HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin


Mirzəzadə Çimnaz Hadı qızı

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Ev: 012 510 – 65 - 45

e-mail : ch.mirzazade@rambler.ru


Şəxsi məlumat

Vətəndaşlıq:              Azərbaycan

Bildiyi dillər:          Azərbaycan (ana dili), ərəb dili (əla), rus dili (əla)


İş təcrübəsi

İlahiyyat fakültəsinin “Elmi şurası”nın katibi, BDU “Böyük elmi şurası” nın üzvüdür.

İlahiyyat falültəsində Fakültə tədris – metodik şurasının sədridir. BDU İlahiyyat fakültəsi “Elmi məcmuəsinin” redaksiya heyətinin üzvüdür.

2005 – ci ildən etibarən AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu nəzdindəki birdəfəlik müdafiə şurasının üzvüdür.


Mükafatlar və Qrantlar

1. BDU rektoru tərəfindən bir neçə dəfə “Fəxri fərman”la təltif olunmuşdur.

2. Səmərəli elmi – pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin “Fəxri fərman” ı ilə təltif olmuşdur.

3. 2014 – cü ildə Azərbaycan Respublikası “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.

İştirak etdiyi konfrans və simpoziumlar

1999 və 2002 – ci illərdə Misir Ərəb Respublikasında bir ay müddətində müəllimlər üçün “Ərəb dili tədrisi” üzrə ixtisas artırma kursunda ezamiyyətdə olmuşdur və sertifikat almışdır.


Məqalələri

2009   Ərəb leksikoqrafiyasında ikidilli lüğətlər, BDU-nin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları (humanitar elmlər), Bakı

2009  Əbu-l-Fəzl Hübeyş Tiflisi və onun “Qanun əl-ʼədəb” ikidilli qafiyəli lüğəti, Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, prof. A.İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı

2010   Nadir əlyazma, BDU İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi, № 13, Aprel (Nisan) Bakı

2011  Hübeyş Tiflisinin “Qanun əl-ʼədəb” lüğətində bədii parçalar, AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri”. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı

2012 Hübeyş Tiflisinin “Qanun əl-ʼədəb” lüğətində iqtibaslar, BDU akad. V.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri”. Respublika elmi konfransının materialları. Bakı

2013 Əbu-l-Fəzl Hübeyş Tiflisi və Quran, AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları. Akad. V.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı

2014 Поэтические фрагменты в словаре Хубейш Тифлиси «Ганун ал-ʼадаб», Ученые записки Таврического Национального Университета им. В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации. Том 27 (66). № 3. Симферополь

2014 Графические особенности одной рукописи, Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı

2014 M.Kaşqarlının “Divanü lüğati-t-türk” lüğətindəki paremioloji mətnlər haqqında, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyəti AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Görkəmli şərşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş “Şərq xalqları ədəbiyyatı: Ənənə və müasirlik” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı

2015 Паремии и паремиологические тексты в "Дивану люгатит-турк" Махмуда Кашгари, Филологические науки. Вопросы теории и практики № 6 (48): в 2-х ч. Ч. I. C. 99-103. ISSN 1997-2911. Тамбов: Грамота

2015 О паремиологических единицах в "Дивану люгатит-турк" Махмуда Кашгари, Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия ХХI века. Материалы II международной научно-практической конференции. 24 арпеля 2015 года. Пятигорск: Патигорский Государственный Лингвистический Университет

Kitablar

2009     XII əsr Azərbaycan eksiklopedist alimi Əbu-l-Fəzl Hübeyş Tiflisi və onun “Qanun əl-ʼədəb” ikidilli (ərəbcə-farsca) lüğəti; Bakı, “Elm və Təhsil”

2012  Ərəb dilində ismi cümlə və onun növlərinin tədrisi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. BDU. Bakı, “Bakı Universiteti”

2015 Анонимный рифмованный глоссарий, Saarbryurken (Almaniya): LAP Publishing

2016 Азербайджан в арабских средневе новых источниках, Lambert Fcfltbe Publishing, Almanya

 

 

 

Bookmark and Share