HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

HESABATLAR

Kafedranın əsas ixtisas yönümü Qurani- Kərim, islam əxlaqı, islam dininin əsasları,islam tarixi, təfsir üsulu, fiqh üsulu, hədis üsulu, təfsir, fiqh, hədis,din fəlsəfəsi, kəlam, islam ölkələri coğrafiyası, dinlər tarixi, din fəlsəfəsi, məntiq, islam fəlsəfəsi, islam məzhəbləri tarixi, təsəvvüf tarixi,din psixologiyası, din sosiologiyası, islam mədəniyyəti tarixi, islam tədrisi üsulu, araşdırma texnikləri olduğundan buradaislam elmlərinə dair araşdırmalar aparılır.

İslam elmləri kafedrasında aşağıdakı elmi mövzular araşdırılmışdır:

Mübariz Camalov

Məqalələri :

1. Bilim ve Din, İan Barboure, İnsan yayınları (tərcümə)

2. Fiqh üsulu, Abdullah Kahraman, Nurlar nəşriyatı (tərcümə)

3. Cüveyninin ictihad anlayışı

4. Əbdüləziz Buxariyə görə əmr məfhumu

5. İslam hüququnun qaynağı kimi Quran, BDU İlahiyyat fakültəsi məcmuəsi

6. Şəri hökmlərin meydana gəlməsinə dair bir təhlil, BDU İlahiyyat fakültəsi məcmuəsi

7. Fiqh üsulu və dilçilik, Dil və ədəbiyyat nəzəri, elmi, metodik jurnal

8. Tarixilik məfhumu məzmununda mətni anlama məsələsi, BDU İlahiyyat fakültəsi məcmuəsi

9. İbn Rüşdün hüquq düşüncəsi, İslam Araştırmaları Dərgisi

10. İslamda azadlıq anlayışı, Din və Dövlət ictimai toplusu

11. İslam hüququnun müasir məsələlərindən qloballıq tarixilik, Din və Dövlət ictimai toplusu

12. İslamda din-dövlət münasibəti, Din və Dövlət ictimai

13. İslam hüququnda ənənə və dəyişmə, Din və Dövlət ictimai toplusu

Namiq Abuzərov

Məqalələri :

1. İbn Macənin zəvaid rəvayətlərinin hədis metodolojisi baxımından dəyərləndirilməsi

2. Həzrət Peyğəmbərin eşlərinin rəvayətlərində ailə ilişkiləri

3.İbn Macənin zəvaid rəvayətlərinin elmi dəyəri, Elmi axtarışlar, XX toplu,

4. Kutub-i Sittə müəllifləri arasında sadəcə İbn Macənin Sünənində mövcud olan sahabə ravilərin “zəvaid” rəvayətləri

5. Hadis Edebiyyatının Oluşumu, İslam araştırmaları dergisi,

6. Zevaidu Tarihi Bagdad ale`l-Kütübi`s-sitte- Haldun əl-Ahdeb

7. İbn Macənin “əs-Sünən” adlı əsərinin hədis ədəbiyyatındakı yeri,

8. Qərb mədəniyyətinin inkişafında İslam alimlərinin rolu

9. Sosiologiya elminin banisi,Din vəDövlət

2.İslama görə nigah və ailənin əhəmiyyəti, Din vəDövlət

3.İslamın intihara baxışı, Din vəDövlət, mart 2008, 117-120.

Mehriban Qasımova

Məqalələri :

1. Azerbaycanda Dini Hayat (Bakü örneği) Y. Lisans tezi

2. Azerbaycanda Milli Kimliğin Oluşumunda Dinin Rolü,

3. İslam Məzhəbləri Tarixi, (tərcümə)

4. Sosiologiyada “Kimlik” Məfhumu, BDU İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi

5. Milli Kimlik ve Din Olgusu, BDU İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi

6. Qlobal Dünyada Qadın, Bizim Ailə Dərgisi

7. Nikah və Boşanma, Bizim Ailə Dərgisi

Adilə Tahirova

Məqalələri:

1. Qazi Əbdulcabbar və Əbu Muin Nəsəfiyə görə nübüvvətin zəruriliyi

2. İslam məzhəbləri tarixi

3. İslam inanç əsasları .

4.Çağdaş dünyada insan və dini sorumluluğu (fetret ehli örneyi, İslam Araştırmaları Dergisi 5. Kadı Abdülcebbar ve Ebü-l-Muin en-Nesefiye göre nübüvvetin gerekliliyi

6. Şiə kəlam elminin ortaya çıxması və inkişafı

7. Şiə kəlam elminin ortaya çıxması və inkişafı , Dil və ədəbiyyat jurnalı

8. Şiəlikdə iki məktəb: üsulilik və əxbərilik

9. Mötəzilə kəlamçısı Qazı Əbdülcabbarın həyatı və elmi fəaliyyəti

10. Maturidi kəlamçısı Əbu-l-Muin ən-Nəsəfinin nübüvvət nəzəriyyəsi

11. İslam düşüncəsinin (kəlam elminin) məşhur şəxsiyyətləri

12. İslamda təhsilə verilən önəm

Elşad Mahmudov

Məqalələri:

1.İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Halifelik ve Hz. Ebu Bekir’in Halife Seçilmesi

2.Sebep ve Sonuçları Açısından Hz. Peygamber’in Savaşları

3. Azerbaycan Misak-ı Millîsi (28 Mayıs İstiklal Beyannamesinin Tahlili)

4. Qüsl, Dəstəmaz, Namaz

5. İslamaqədərki dövrdə Ərəb yarımadasında idarəetmə

6. İslâm kaynaklarında Hz. Muhammed’in savaşları için kullanılan terimler

7. Məhəmməd Peyğəmbərin döyüş səbəblərindən biri olaraq “düşmənçilik”

8. Xarici məzhəbi (əl-Xəvaric) və xilafət nəzəriyyələri (digər məzhəblərlə müqayisəli

9.Mühəmməd Peyğəmbərin hicrətdən əvvəlki həyatına ümumi bir baxış və buna bağlı olaraq onun döyüşlərinin əsas səbəbləri

10. Sebep ve Sonuçları Bağlamında Hz. Peygamber’in Savaşları (Gazve ve Seriyyeleri) Üzerine Bazı Notlar ve İstatistikler

Qoşqar Səlimli

Məqalələri :

1. Buniyəl islam ala xəms hədisi, Ankara Universiteti Sosyal Elmlər institutu

2. Hədisdə Səhih anlayışı, İlahiyyat fakültəsi Məcmuəsi

3. İslam hədis üsulunda ahad anlayışı, İlahiyyat fakültəsi Məcmuəsi

4. Şiədə hədis anlayışı, Elmi axtarışlar

5. Hicri I IX əsrlərdə bəzi azərbaycanlı mühəddislər, İlahiyyat fakültəsi məcmuəsi

Sevinc Aslanova

Əsərləri:

1. Krişnaçılıq və Azərbaycandakı fəaliyyətləri, Ankara Universiteti Sosyal Elmlər institutu

2. Rus ortodoks kilisəsi, Ankara Universiteti Sosyal Elmlər institutu

Bookmark and Share