HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

DİLLƏR KAFEDRASININ TARİXİ

Dillər kafedrası 1995-ci ilin dekabr ayında təşkil olunmuşdur. Kafedrada ərəb, fars, türk və ingilis dilləri tədris olunur. 1995-2008-ci illərdə Dillər kafedrasına Malik İbrahim oğlu Qarazadə (1939-2008) rəhbərlik etmişdir. Dos. M.İ.Qarazadə 42 il elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, «Ərəb dili» dərsliyini (həmmüəllif), «Müasir ərəb ədəbi dilində cüm­lədə sözlərin sırası» adlı monoqrafiyanı, Ərəbcə-Azərbaycanca, habelə Azərbaycanca Ərəbcə danışıq kitabçalarını nəşr etdirmişdir.

Dillər kafedrası üz­rə kadr hazırlığın­da uzun müddət Azərbaycan Respublikasının Prezident Aparatında çalışmış dosent, mərhum Tariyel Həsənovun böyük əməyi olmuşdur.

2009-cu ildən kafedraya professor Çimnaz Hadı qızı Mirzəzadə rəhbərlik edir.

Dillər kafedrasında 11 nəfər çalışır: professor Ç.H.Mirzəzadə, dosentlər –
Solmaz Nemət qızı Hüseynova, Nigar Qüdrət qızı İsmayılzadə, Səbinə Həmid qızı Mirzəyeva, baş müəllimlər – Qurbanəli Rəhman oğlu Süleymanov, Süsən Yusif qızı Mehrəliyeva, Yeganə Musa qızı Qaraşova, müəllimlər Valeh Vəli oğlu Vəliyev, Rauf Əlihüseyn oğlu Quluzadə, baş laborant Yaqut Sabir qızı Quliyeva, laborant Məryəm Əjdər qızı Salehzadə.

Kafedrada ərəb ədəbi dilinin qrammatikasına dair elmi tədqiqat işləri aparılır. Ərəb dili qrammatikasının bütün sahələri öyrənilir. Kafedrada həyata keçirilən elmi tədqiqat işlərinin əsas istiqamətləri belədir: Ərəb dili orfoqrafiyası, fonetikası, leksikoqrafiyası, morfologiyası və sintaksisinin tədqiqi və tədrisinin əsas xüsusiyyətləri; İngilis dilində sözdüzəldici vasitələrin və ilahiyyat təmayüllü məktəblərdə ingilis dilinin tədrisi üsullarının tədqiqi; Türk dili morfologiyası və sintaksisinin aktual problemləri.

Kafedrada aparılan elmi tədqiqat işlə­rinin nəticələri praktik olaraq bilavasitə tədris prosesində tət­biq edilir.

Kafedranın mü­əl­limləri tərə­fin­dən son illər­də (2009-2014) 5 monoqrafiya, 4 tədris proqramı, 6 dərs vəsaiti və 180-dən artıq elmi mə­qalə hazırlanıb nəşr edilmişdir.

Bookmark and Share