HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana CəlaləddinFAKÜLTƏNİN TARİXİ

Sovet hakimiyyəti dövründə başqa SSRİ respublikalarında olduğu kimi, Azərbaycanda da ateizm siyasəti nəticəsində dini dəyərlərimiz heçə endirilmiş, onlar cəmiyyətin inkişafına mane olan, insanlarda kommunizm şüurunun formalaşmasına əngəl törədən zərərli adət-ənənələr kimi yasaq edilmişdi. İş o yerə çatmışdı ki, xalqımızın ən əziz günü, hələ islamiyyətdən çox-çox əvvəl ölkəmizdə böyük bir təntənə ilə qeyd olunan Novruz bayramı belə “ dini bir bayram kimi ” qadağan edilmişdir, onun rəsmi şəkildə qeyd edilməsi yasaqlanmışdı. Lakin dininə, mənəviyyatına, qədim adə-ənənələrinə qəlbən bağlı olan Azərbaycan xalqı bütün bu qadağalara baxmayaraq sovet rejimi, allahsızlıq siyasəti illərində belə öz dini dəyərlərini uca tutmuş, insanda fitri şəkildə mövcud olan Allah eşqini, Allah sevgisini ən müqəddəs əmanət kimi həmişə qoruyub saxlamış, onu nəsildən nəslə ötürmüşdür.
Bolşevik rejimi dövründə respublikamızda dini təhsil qadağan edildiyindən gənclərimiz islam dininin əsaslarını bəzi bölgələrdə, evlərdə təşkil olunmuş gizli mədrəsələrdə öyrənir, buna imkan olmadıqda isə kiril əlifbası ilə yazılmış Quran surələrini, duaları əzbərləyib onları məclislərdə, təziyə yerlərində oxuyaraq xalqın dini mərasimlərə olan ehtiyacını bir təhər ödəyir, beləliklə də, müqəddəs dinimizin ehkamlarının, qayda-qanunlarının unudulmasına imkan vermirdilər.
Azərbaycanda heç bir rəsmi dini məktəb, mədrəsə olmadığında xüsusi orta və ali dini təhsil almaq istəyən gənclərimiz bu məqsədlə Özbəkistana gedib ya Buxaradakı Mir Ərəb Mədrəsəsində və ya Daşkənd Ali İslam İnstitutunda oxumağa məcbur olurdular. Bu isə təbii ki, hər adama nəsib olmur, yalnız çox məhdud sayda gənclərimiz bundan bəhrələnə bilirdilər.
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində və xüsusən 1937-ci il repressiyası dövründə müxtəlif Şərq ölkələrində təhsil almış yüksək ixtisaslı din xadimlərimiz məhv edilmiş, ruhanilərimiz bir sinif kimi ləğv olunmuşdu.Belə bir şəraitdə savadlı din xadimlərimiz, demək olar ki, qalmadığından Azərbaycanda mövhumat din kimi qələmə verilir, bununla da müəyyən dairələr tərəfindən şüurlu şəkildə islamı hörmətdən salmağa cəhd göstərilirdi. Əsrimizin 80-cu illərindən etibarən ateizm siyasəti açıq-aşkar şəkildə artıq heç nəyə yaramır, xalq kütləvi şəkildə öz dini dəyərlərinə, dini mərasimləri leqal şəkildə icra etmək istəyini biruzə verir, gənclərimiz arasında dinə meyl gündən-günə güclənirdi. Bütün bunların nəticəsində Azərbaycanda yüksək ixtisaslı dini kadrlara böyük ehtiyac hiss olunurdu. Bakı Dövlət Universiteti nəzdində İlahiyyat fakültəsinin yaranması məhz belə bir ehtiyacdan, belə bir zərurətdən doğmuşdur.
BDU-nun İlahiyyat fakültəsi universitetimizin ən gənc fakültəsidir. İlahiyyat fakültəsi 1992/93-cü tədris ilində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti və Türkiyə Diyanət Vəqfi arasında bağlanmış müqavilə əsasında təsis olunmuşdur. Hazırda fakültədə təhsil müddəti dörd ildir. Fakültədə  ilahiyyatçı, tərcümə  ərəb və fars dili  ixtisasları vardır. Bu da məzunlarımızın işlə təmin oluna bilməsi üçün geniş imkanlar açır. Belə ki, artıq məzunlarımızın bir çoxu respublikamızın dövlət, elm, təhsil və dini müəssiələrində çalışırlar. Onların bir qismi isə elmi-tədqiqat işləri ilə məşğul olaraq, namizədlik dissertasiyası yazıb müdafiə etmişlər. İndiyə qədər məzunlarımızdan 8 nəfər ilahiyyat ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, ilahiyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.
İlahiyyat fakültəsi ötən müddət ərzində yüksək ixtisaslı islamşünas kadrlar yetişdirmək sahəsində qoyduğu məqsədlərə nail olmaq üçün qətiyyətlə irəliləyir. Son zamanlar respublika ictimaiyyəti arasında fakültəmizin nüfuzu xeyli artmışdır. Tələbələrimizin bir çoxunun tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ərizə formalarında islamşünaslıq ixtisasını birinci ixtisas kimi qeyd etmələri və fakültəmizə qəbul olunan tələbələrin qəbul ballarının yüksəlməsi buna sübut ola bilər.
Birinci tədris ilində (1992-1993) fakültəyə ilk qəbul olunmuş tələbələrin sayı 61 nəfər olmuşdur. Sonrakı illər fakültəyə tələbə qəbulu planı bir qədər aşağı salınmışdır. Bu dərs ilində fakültəyə 43 tələbə qəbul olunmuşdur. 
İndiyədək fakültənin on bir buraxılışı olmuşdur. Bu buraxılışlar ərzində fakültəni bitirmiş tələbələrin ümumi sayı 538 nəfərdir. Hazırda fakültədə 185 tələbə təhsil alır.
Fakültədə dərslər iki növdəlidir. Fakültədə tələbələrimizin həm dərsləri ilə lazımınca məşğul ola bilmələri üçün, həm də rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. O, lazımi avadanlıqlarla təmin olunmuş, yeni təmirdən çıxmış, beşmərtəbəli, tədris binasında yerləşir. 3 otaqda fakültənin dekanlığı , 3 otaqda kadefralar və laborant otaqları, 7 fakültə müəllimlərinin otaqları, 1 otaqda kompyuter mərkəzi, 12 otaqda auditoriyalar, 1 çay otağı və böyük yeməkxana vardır.

Bookmark and Share