HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Nigar İsmayılzadə

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, İlahiyyat fakültəsinin Dillər kafedrasının türk dili fənni üzrə dosenti, dekan müavini

İş telefonu: (+99412) 5106545

e-mail : ismailzadenigar@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1973 –cü ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1980-1990-ci illərdə Bakı şəhərinin 62 saylı fars təmayüllü məktəbini bitirmişdir.

Evlidir. İki uşağı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1990-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin türk filologiyası

şöbəsində təhsil almışdır.

2007-ci ildə “ Müasir Azərbaycan və türk poeziyasında sərbəst şeir ”

(R.Rza və N.Hikmət yaradıcılığıəsasında) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1995-ci ildən BDU-nun İlahiyyat fakültəsinin Dillər kafedrasında işləyir

Türk dili fənnini tədris edir

23 elmi məqalə və 1 monoqrafiyanın müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Türk dili və ədəbiyyatı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Türkmənistan Respublikasının Aşqabad şəhərində keçirilən konfransların iştirakçısı :

1.Aşqabat2001,“ Rol Axantekinskoqo konya v formirovanii mirovoqo konnozavodstva ”.

2. Aşqabat 2002, “ İstoriko-kulturnoye naslediye narodov Turkmenistana n Vostoka v sisteme

mirovoy çivilizaçii ”

3.Aşqabat2005,Svyaşannaya Ruxname i vzaimnoe vliyaniye kultur i çivilizaçii v tretyem tısyaçiletii ”

4. Aşqabat 2006,“ Postoyanno neytralnıy Turkmenistan – YUNESKO: Oçenka istoriko-kulturnıx

çennostey i opredeleniye putey soxraneniya pamyatnikov vsemirnoqo naslediya”.

5.Aşqabat- Daşoquz,“ Maxmıt Zamaxşarı i nauçno-literaturnoe Vozrojdeniye Vostoka ”.

6.Aşqabat2007,“ Abusaqıt Abılxayır – Velikiy mıslitel Vostoka ”.

7.Aşqabat2008,“ Maxmıt Kaşkarlı – osnovopolojnik nauçnoy tyurkoloqii ”

8.Aşqabat2008,“ Maxtumkuli i duxovno-kulturnıe çennosti mira ”.

9.Aşqabat2008,“ Necmeddin Kubra i duxovno-kulturnıy mir Vostoka ”.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI ( türkmən, rus və i dillərində )

1.Bakı 1999, Rıfat İlqazın yaradıcılığına bir baxış.

2.Bakı 1999, Nazim Hikmət və mevlevilik.

3.Bakı 1999, Troya qazıntıları: Mif və həqiqət.

4.Bakı 1999, Maddi mədəniyyət abidələrəimiz poçt markalarında.

5.Bakı 1999, Nazim Hikmətin ilkin yaradıcılq dövrü.

6.Bakı 2000, İşıqlı yaradıcılıq yolu.

7.Bakı 2000, Bahar müjdəli tapıntı.

8.Bakı 2000,Gedər-gəlməz dünyasının misilsiz sərvətləri – Ur qazıntıları.

9.Bakı 2001, Uğurlu addımlı alim.

10. Aşqabat2001, Konğ i vsadnik v pogzii Nazımi Xikmeta.

11. Bakı 2001, Müasir türk şerinin təşəkkülü.

12. Bakı 2002, Sirli dünyanın qızıl camı.

13. Bakı 2002, Qəflət yuxusundan oyanan şəhər (Pompeya qazıntıları).

14. Aşqabat 2002, İnterreqionalğnıe svəzi v gpoxu drevneyşey zemledelğçeskoy kulğturı Azerbaydjana

15. Bakı 2003, R.Rza və N.Hikmət yaradıcılığında oxşar ədəbi baxışlar.

16. Aşqabat 2005, Obşie çertı v tvorçestvo Maxtumkuli Fraqii Mola Panaxa Vaqifa

17. Aşqabat 2006, Eşe raz ob gpiçeskom skazanii Qeroqlı.

18. Aşqabat-Daşoquz 2007, Voprosı yazıka v tvorçestvo mısliteley musulğmanskoqo Vozrojdeniə

19. Aşqabat 2007, Neskolğko strok iz jizni Sufiyskoqo pogta starüa, filosofa Abu Saqida.

20. Aşqabat 2008, Velikiy uçenıy-gnüiklopedist Oquza-törkskoqo mira

21. Bakı 2008, Tənzimat türk ədəbiyyat tarixində yeni mərhələ kimi.

22. Aşqabat 2008, Velikiy Maxtumkuli i eqo sovremenniki iz Azerbaydjana.

23. Aşqabat2008, Zolotoe kolğüo şedevrov memorialğnoqo zodçestva gpoxi Nedjmeddin Kubra.

24. Aşqabat 2009, Образ коня в пословицах и поговорках Азербайджана, Материалы конференции (türk-mən, ingilis və rus dillərində.

25. Baku 2009, Clothing and ornaments in Azerbaijans material-cultural monuments, Konfrans materialı (ingilis dilində).

  1. 26. Bakı 2009, Nizami Gəncəvinin əsərlərində adil və ədalətli hökmdar, BDU – nun  90  illiyinə həsr olunmuş yubiley.

27. Bakı, 2010, Türk dilində sözdüzəldici şəkilçilər, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi

28. Bakı, 1 – 2 iyun 2011, Oğuz – türk eposunda atın ölməzliyi, Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Konfrans materialları

29. 2012, Светлый творческий путь великого поэта Нурмухаммеда Андалиба., Filologiya məsələləri. № 7

30. 2013, Nazim Hikmət müasir türk ədəbi fikrində, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi. №19

31. 2014, Təsəvvüf və ədəbiyyat, Filologiya məsələləri. №2, Bakı

32. 2014, Mövlanənin yaradıcılığına Həkim Sənai və Fəridəddin  Əttarın təsiri, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi – nəzəri jurnal. 2(90). Bakı

33. 2015, Türk təsəvvüf ədəbiyyatının əsas xüsusiyyətləri, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi. № 23

34. 2016, Əhməd Yəsəvidə ilahi eşq, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq lmi-nəzəri jurnal 1(97)

35. 2016, Mövlana Cəlaləddin Ruminin yaradıcılığında ümumbəşəri dəyərlərin tərənnümü, Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans . Bakı

KITABLAR

1. Bakı 2008, « Müasir Azərbaycan və türk poeziyasında sərbəst şeir» (R.Rza və N.Hikmət yaradıcılığı

əsasında. (monoqrafiya).
2. Bakı, 2010, Türk dilində felin təsriflənmə-yən formalarının tədrisi, Metodik vəsait, Bakı Universiteti» nəşriyyatı
3. Bakı 2011, Müasir Azərbaycan və türk poeziyasında sərbəst şeir, Dərs vəsaiti, «Nafta - Press» nəşriyyatı

 

Bookmark and Share