HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Adila Tahirova

Ph.D. of religious sciences, the lecturer

of Islamic sciences’ department at the

faculty of theology of Baki State University

Work phone : (012) 5106545

e-mail:adile75@yahoo.com

PERSONAL DATA

Was born on 30.08.1975 in Baku.

In 1982-1992 studied at school N 39 in Baku.

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES OBTAINED

In 1992-1997got high education at the faculty of theology of Baki State University.

In 1999-2001 finished the magistrate at Marmara University in Turkey.

In 2001-2005 contunied the education in the Ph.D degree.

In 2005 defended the thesis on theme “The necessity nubuwat of according to Qazi Abduljabbar and Abu-l-Muinan-Nasafiya”.

COMPLETE PROFESSIONAL BACKGROUND

Since 2005 works at the department of Islamic sciences’ at the faculty of theology of Baki State University.

Teaches Kelam, basics of Islam, logics of Islam.

The author of 10 articles and a book.

PRESENT RESEARCH INTERESTS

Reseach sphere is mainly basics and logics of Islam.

INTERNATIONAL CONFERENCES, SYMPOSIUMS

Took part at the international conference „Islam and the youth: science,education and culture“ which held on March 1-2, 2005 in Baku and had a thesis on theme „The importance of education in Islam“.

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

See the list in Az.page

Bookmark and Share