HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

AGIL SHIRINOV

PhD in Islamic Theology and Medieval Philosophy

Assistant Professor at Baku State University

sh_agil@yahoo.com

00 99412 510-65-45

Personal data

Date of birth:              28/09/1979

Citizenship:                Azerbaijani

Languages:                 Azeri (native), Turkish (near native), English (fluent), Arabic (fluent),     Russian (good), Persian (good)

 

Work experience

2008 fall                     Assistant Professor of Medieval Philosophy and History of Islamic Denominations at Baku State University

2015 fall                     Non-Permanent Lecturer of General Philosophy at the International School of Economics/ Azerbaijan State University of Economics

Education

2003-2008      PhD in Islamic Philosophical Theology, University of Marmara, Turkey

Dissertation Topic: Existence and Diety in Nasir al-din al-Tusi’s Thought

2001-2003   MA in the History of Islamic Denominations, University of Marmara, Turkey

Dissertation Topic: Extremist Groups and Their Doctrines According to the Literature on the History of Islamic Denominations

 

Grants and Scholarships

2011                            Library of Congress, Exchange Visitor Program on “Religious   Toleration” 4-14 May, 2011, USA

2009-2010                  Foreign Language Learning Scholarship in Cambridge/UK

2016 (4-25 July)         Global Fellowship for Multi-Faith and Multicultural Engagement at Meadville Lombard Theological School in Chicago IL/USA

 

Publications

Books

  1. The Existence and Deity in Nasiruddin Tusi`s Thought [Nasiruddin Tusi`de Varlık ve Uluhiyet]-  , Istanbul, 2012, ISAM – In Turkish
  2. Islamic Philosophy: History and Problems [İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler], ed. M. Cüneyt Kaya, Istanbul, 2013, 869 pages- co-author - In Turkish
  3. Fakhr al-Dīn al Rāzī In the Age of the Transformation of Islamic Tought [İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Rāzī], ed. Ömer Türker, Osman Demir, Istanbul: İSAM Yayınları, 2013, 635 pages- co-author - In Turkish
  4. Tradition of Tolerance in Azerbaijan (Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi-), Baku, 2015, 157 pages – co-author - In Azerbijani
  5. Religious Radicalism and Its Negative Effects, Baku, 2015, 64 pages – In Azerbaijani
  6. Religious Radicalism: Its History, Reasons for Its Formation and Its Effects (Dini radikalizm: tarixi, yaranma səbəbləri və fəsadları), Baku, 2016, 223 pages – co- author In Azerbaijani
  7. Fifty Muslim Thinkers (Elli Müslüman Düşünür), Istanbul, 2016, 576 pages – In Turkish
  8. The Life Dedicated to Science: Nasir al-Din al-Tusi (Bilime Adanmış Ömür: Nasiruddin Tusi), ed. Aykut Kar, Anar Qafarov, Ankara, 2017, 320 pages – In Turkish

 

Articles

 

2008 “The social factors for the creation of Neo-Salafism-Wahabism” (“Çağdaş Sələfiliyin Yaranmasına və İnkişafına Səbəb Olan İctimai Amillər”), BDU-nin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (The journal of the faculty of Theology-Baku State University), 10, Sentyabr-September, pp. 151-159. – In Azerbaijani

2008 “The Philosophical Kalam and Nasir al-Din al-Tusi” (“Fəlsəfi Kəlam və Nəsirəddin Tusi), The journal of the faculty of Theology-Baku State University, No. 9, Aprel, pp. 194-210.- – In Azerbaijani

2008 “The problem of creation in Islamic Theology” (“İslam teologiyasinda yaradılış problem”, The Journal of Philosophy and Socio-political sciences, Vol. 4, No. 22, Baku: AFSEA, pp. 78-90. – In Turkish

2008 “The Possibility of a Category Between Existence and Non-existence According to Nasir al-Din al-Tusi: The Theory of Ahwal” (“Nasiruddin Tusi`ye Göre Varlıkla Yokluk Arasında Üçüncü Bir Kategorinin İmkanı: Ahval”), Language and Literature, 5(65), Baku, pp.70-72 – In Turkish

2012 “The Peripatecism of Nasir al-Din al-Tusi”, Journal of the Faculty of Theology-Baku State University, Baku 2012, pp. 45-52 – In English

2012 “Mind-Body Relationship in the History of Philosophy” (“Fəlsəfə Tarixində Ruh-Bədən Əlaqəsi Problemi” ), Journal of Philosophy and Socio-political sciences, No. 1 (33), Bakı: AFSEA, 2012, pp. 35-48 – In Azerbaijani

2013 “The Role of Ahl al-bait Heritage in the Formation of Tolerant Environment in Azerbaijan” (“Azərbaycanda tolerant mühitin formalaşmasında Əhli-beyt irsinin rolu”), Azerbaijan and the Heritage of Ahl al-bait, Baku: Elm və təhsil, 2013, səh.12-21  – In Azerbaijani

2014 “Traditional Islamic   Denominations in Azerbaijan” (“Azərbaycanda ənənəvi islami cərəyanlar”), Traditional Religion in Azerbaijan (Azərbaycanda ənənəvi din ) , Baku: Elm və təhsil, 2014, pp. 31-46 – In Azerbaijani

2015 “Azerbaijani Theologians (in Medieval Ages)”, “Traditional Islamic   Denominations in Azerbaijan”, Azərbaycanda ənənəvi dinTraditional Religion in Azerbaijan , Baku: Elm və təhsil, 2014, pp. 82-115– In Azerbaijani

2016 “Attitude of Azerbaijani Society Towards Wahhabism and Its Analysis” (“Azərbaycan cəmiyyətinin vəhhabiliyə münasibəti və onun analizi”), Azərbaycanda  İslam- Islam in Azerbaijan, Baku, 2015, pp. 7-19 – In Azerbaijani

2017 “Suffering For The Sake Of Cosmic Order: Twelver Shīʿah Islam’s Coping With Trauma” (co-author: Bahram Hasanov), Ilahiyat Studies, Volume 8, Number 1, Bursa 2017, pp.65-93. – In English

 

 

Book review

2002“Nahide Bozkurtun “Mu’tezile’nin Altın Çağı Me’mûn Dönemi” adlı əsərinin dəyərləndirilməsi, İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) dergisi, İstanbul, 2002, VIII, pp. 138-141

Conference papers

2008“Fahreddin er-Razi ve Nasiruddin et-Tusi`nin Ibnsinacılığı”, “The    Aviccenism of Fakhr al-din al-Razi and Nasir al-din al-Tusi”, International Ibn Sina Symposium Papers (May 22-24, 2008), Istanbul, II, 275-284;

2010 “Fahreddin er-Razi`nin Kelam Geleneğindeki Yeri” (“The Place of Fakhr al-Din al-Razi in the Kalamic Tradition”), Fakhr al-Din al-Razi Symposium, (December 24-26 2010 in Istanbul)

2011 “Dialogue between Philosophy and Sufism (In The Example of Nasir al-Din al-Tusi and Sadr al-Din al-Konawi)” (“Felsefe-Tasavvuf Diyaloğu-(Nasiruddin et-Tûsî-Sadreddin el-Konevî örneğinde), Second International Sadr al-din al-Qunawi Symposium, Konya, 2011 – In Turkish

2012 “Isharat Tradition in Medieval Islamic Peripatetism” (“Orta Əsr İslam Peripatetizmində İşarat Ənənəsi və Azərbaycan”), Papers of Academic Conference on the Current Problems of Oriental Studies, 14-15 November, 2012, Baku, pp. 369-371 – In Azerbaijani

2012 “Tolerance in Azerbaijan”, State and Religion: Strengthening Tolerance In a Changing World (Abstracts)-First Interantional Baku Forum, 19-21 December, Maya Basim Publishing House, Istanbul, 2012, p. 32 – In English

2013 Seyid Yahya Bakuvi (Shirvani): Parlance of Tolerance (Internationla Symposium), 22 October 2013, UNESCO, Paris -Moderator

2014 “The Role of Nasir al-Din al-Tusi in the Formation of Philosophy-Theology Relations” (“13. Yüzyılda Felsefe-Kelam İlişkisinin Şekillenmesinde Nasiruddin Tusinin rolu”), Papers of International Symposium on `Philosophy in 13th Century`, ed. Murat Demirkol-Enes Kala, Ankara, 2014, pp. 663-670 – In Turkish

2016 “The Role of Sufi-Irfan Tradition in the Formation of the Tradition of Coexistence in Azerbaijan” (“Azərbaycanda birgəyaşayış ənənəsinin formalaşmasında irfan-təsəvvüf ənənəsinin rolu”),– International Conference called `Cultural Diversity: World and Azerbaijan `, Bakı, 2016, pp. 123-126– In Azerbaijani

Bookmark and Share